วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Power of communication

To Change is To Communicate
หากจะเปลี่ยนแปลงองค์กรให้สำเร็จ ผู้บริหารต้องอาศัยความสามารถในการสื่อสารอย่างมีพลัง สร้างความผูกพันและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรภายในองค์กร จึงจะขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์องค์กรให้ก้าวหน้าสู่ความสำเร็จโดยแท้จริงTo Lead is To Communicate

'ผู้นำองค์กรที่มีประสิทธิผลต้องสามารถสื่อสารในเชิงรุก' โดยวางกลยุทธ์และแผนปฏิบัติอย่างเป็นระบบ รวมทั้งวัดผลลัพธ์การสื่อสารอย่างชัดเจน เพื่อที่จะกระตุ้นการมีส่วนร่วมและภาวะสร้างสรรค์ของบุคลากรให้ได้เต็มศักยภาพ โดยเฉพาะการสื่อสารและการสร้างความผูกพันกับพนักงานเพื่อบ่มเพาะและสร้างความภักดีต่อองค์กร เพื่อให้ร่วมกันผลักดันธุรกิจจนพุ่งทะยานรุดหน้าและในที่สุดสามารถขึ้นมาทดแทนผู้บริหารรุ่นก่อนและสร้างอนาคตขององค์กรต่อไปแสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...