วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

กสิกรไทยเปิดมาตรการ “ลด ยืด เพิ่ม” กอบกู้ธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี


กสิกรไทยเปิดมาตรการ ลด ยืด เพิ่ม กอบกู้ธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอี

กสิกรไทย ประเมินความเสียหายจากวิกฤตน้ำท่วม รวมมาตรการ ลดดอกเบี้ย ยืดระยะเวลาผ่อน และ เพิ่มสภาพคล่อง พักต้นพักดอกเตรียมเงิน 1.5 หมื่นล้าน ช่วยฟื้นฟูลูกค้าเอสเอ็มอีหลังน้ำท่วม พร้อมตั้งศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือลูกค้าทางด้านการเงินและด้านอื่น ๆ อย่างครบวงจร

นายปกรณ์ พรรธนะแพทย์  รองกรรมการผู้จัดการ  ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า จากภาวะน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของไทย ทำให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมใน 32 จังหวัด มีถึง 2.4 แสนราย เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ทำธุรกิจอยู่ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจสำคัญประมาณ 20% ของจำนวนเอสเอ็มอีทั้งหมดของประเทศ ส่วนลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคารกสิกรไทยที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 14,118 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวมทั้งสิ้น 37,173 ล้านบาท หรือคิดเป็น 8.6% ของสินเชื่อเอสเอ็มอีของธนาคาร
สำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบมากที่สุด ได้แก่ ภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ เช่น ธุรกิจจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง โครงการหมู่บ้านจัดสรรต่าง ๆ ภาคอุตสาหกรรมฮาร์ตแวร์ อาทิ เครื่องจักร และวัสดุอุปกรณ์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร จากพื้นที่การเกษตรในหลายจังหวัดได้รับความเสียหาย ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดยเฉพาะผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นแหล่งผลิตชิ้นส่วนสำคัญของประเทศได้รับความเสียหายจำนวนมาก ภาคอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมไฮเทคที่ จ.อยุธยา และนิคมบางกระดี จ.ปทุมธานี  
            ธนาคารกสิกรไทยได้ประเมินความเสียหายของลูกค้าที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ และพบว่าลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจเอสเอ็มอีได้รับผลกระทบเป็นวงกว้าง ธนาคารจึงออกมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านการเงินและด้านอื่น ๆ โดยในส่วนของมาตรการด้านการเงิน ธนาคารได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่มีวงเงินสินเชื่อกับธนาคารด้วยการขยายระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นให้แก่ลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อกับธนาคาร เป็นเวลาเดือน และต่อเพิ่มได้อีก 6 เดือนหากสถานการณ์ยังไม่กลับสู่สภาพปกติ สำหรับลูกค้าที่ใช้วงเงินสินเชื่อเพื่อการนำเข้า (T/R) หรือวงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N) สามารถต่อตั๋วออกไปได้อีก 6 เดือน โดยไม่ต้องมีเอกสารการสั่งซื้อรองรับการต่ออายุตั๋วสัญญา

           นอกจากนี้ เพื่อให้ลูกค้าสามารถกลับมาดำเนินธุรกิจได้เร็วขึ้นหลังน้ำท่วม ธนาคารจะให้การช่วยเหลือลูกค้าด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจซึ่งเป็นวงเงินที่พัฒนาออกมาเพื่อช่วยลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีอย่างแท้จริง ประกอบด้วยวงเงินสินเชื่อเพื่อการปรับปรุงและซ่อมแซมสถานประกอบการ ด้วยการลดดอกเบี้ยพิเศษ คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4 % 3 ปีแรก และโครงการความร่วมมือกับภาครัฐ ด้วยการค้ำประกันสินเชื่อโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3 3 ปีแรก ยืดระยะเวลาผ่อนชำระยาวสูงสุดถึง 10 ปี และการเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจ ด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
            ทั้งนี้ สำหรับลูกค้าที่เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตเสียหายจนไม่สามารถใช้การได้ ธนาคารได้จัดวงเงินสินเชื่อเพื่อซื้อเครื่องจักรใหม่ โดยคิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 4% ใน ปีแรก ยืดระยะเวลาผ่อนชำระยาวสูงสุดถึง ปี และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน6 เดือน พร้อมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100% ของมูลค่าเครื่องจักรด้วย
            นอกเหนือจากการสนับสนุนด้านการเงินแล้ว ธนาคารยังมีมาตรการการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อช่วยให้ธุรกิจของลูกค้าเอสเอ็มอีสามารถฟื้นฟูและดำเนินต่อไปได้ ด้วยการจัดตั้ง K SME ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจเอสเอ็มอีแบบครบวงจร ณ K SME Care Knowledge Center ชั้น 2 อาคารจามจุรีสแควร์ โดยมีแนวทางการช่วยเหลือ คือ 3 ด้าน คือ สินค้าและบริการราคาพิเศษจากลูกค้าเอสเอ็มอีของธนาคาร และสมาชิก K SME Care Network Club ซึ่งมีทั้งสินค้า วัตถุดิบ และบริการปรับปรุงซ่อมแซมต่าง ๆ ในราคาพิเศษ  การประสานงานกับหน่วยงานพันธมิตรของธนาคาร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้การช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบและเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ ทั้งความช่วยเหลือจากธนาคารและหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดงานสัมมนาให้ความรู้ เกี่ยวกับมาตรการและข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในการฟื้นฟูกิจการหลังน้ำลด เช่น การสื่อสารภายในองค์กรในช่วงวิกฤติ การฟื้นฟูเครื่องจักร และการลงบัญชี เป็นต้น หรือสามารถหาข้อมูลความช่วยเหลือของโครงการรวมถึงรายชื่อซัพพลายเออร์ต่าง ๆ ได้ทาง www.ksmecare.com/floodrelief
            นายปกรณ์ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันมีลูกค้าธุรกิจเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแจ้งขอรับความช่วยเหลือจากธนาคารแล้ว1,644 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อรวม 14,293 ล้านบาท และภายหลังน้ำลดธนาคารได้จัดเตรียมวงเงินสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูธุรกิจแล้วจำนวน15,000 ล้านบาท โดยลูกค้าสามารถขอรายละเอียดได้ที่ผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้าของธนาคารที่ประจำอยู่ศูนย์ธุรกิจลูกค้าผู้ประกอบการทั่วประเทศ หรือ สอบถามและขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ K SME ศูนย์ช่วยเหลือและฟื้นฟูธุรกิจ 0 2160 5203-4 และ   0 2888 8822

Link ที่เกี่ยวข้อง
ความรู้รอบตัวSME(5) : น้ำท่วมหรือยามวิกฤต SMEไทย ไม่เดียวดาย
#ThaiFloodมาตรการช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

KBank หนุนกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวขนาดเล็ก จับมือพันธมิตร ททท สนท Google AIS ช่วยทุกมิติ


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...