วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

K-Culture and K-Leadership วัฒนธรรมองค์กร และ 11 พฤติกรรมของหัวหน้างาน แบบกสิกรไทย

หลายองค์กรที่มีการเติบโตผ่านมาหลายยุคหลายสมัย คนหลายเชื้อชาติ หลายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ร่วมกัน การสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และมีความสุขในการอยู่ร่วมกันจึงเป็นสิ่งสำครับ วันนี้อยากแชร์สิ่งที่จะได้ไปแบ่งปันในเวที องค์กรแห่งความสุข Happy workplace  ที่หอการค้าจังหวัดอุดรร่วมกับ สสส. และสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ ISMED จัดขึ้น

การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (K-Culture) การสร้างค่านิยมเครือธนาคารกสิกรไทย ได้แก่

 • การยึดลูกค้า เป็นศูนย์กลาง 
 • ความเป็นมืออาชีพ 
 • การริเริ่มสิ่งใหม่ 
 • การทำงาน เป็นทีมของทั้งเครือ


โครงการ K-Leadership 11 พฤติกรรมของหัวหน้างาน แบบกสิกรไทย
เครือธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง และในส่วนของผู้บริหาร หรือหัวหน้างาน ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สามารถสร้างทีมงานและวัฒนธรรมต่างๆ
ให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ โดยพฤติกรรมของหัวหน้างานที่เครือธนาคารกสิกรไทยคาดหวัง ไม่เพียงแค่ต้อง “เก่งงาน” เท่านั้น แต่ต้อง “เก่งคน” ด้วย โดยหัวหน้างานต้องปฏิบัติต่อพนักงานในทีมด้วยความเป็นธรรม เหมาะสมในทุกด้าน จึงเกิดการพัฒนา แนวทางสำหรับพฤติกรรมเก่งคนของหัวหน้างานแบบกสิกรไทยที่ต้องปฏิบัติต่อทีมงานประกอบด้วย
11 พฤติกรรม หัวหน้างานแบบธนาคารกสิกรไทย ได้แก่

 1. ใส่ใจให้โอกาส 
 2. ตั้งเป้าสอดคล้องเหมาะสม 
 3. แนะนำตรงประเด็น
 4. มีเหตุผล 
 5. ให้รางวัลอย่างเหมาะสม 
 6. ยกย่องชมเชยตามโอกาส
 7. สร้างการยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
 8. ติดตามผลงานสม่ำเสมอ
 9. ส่งเสริมให้แสดงและรับฟังความคิดเห็น ประสานสร้างสัมพันธ์
 10. ช่วยแก้ปัญหาพึ่งพาได้ 
 11. สร้างการยอมรับไว้วางใจ 
โดยได้สื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านทุกสื่อต่างๆ ภายในธนาคาร เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่คาดหวังขององค์กรที่มีต่อ หัวหน้างานในภาพรวม กระตุ้นให้หัวหน้างานเกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการบริหารพนักงานของหัวหน้างานและให้พนักงานในทีมรับทราบว่าหัวหน้างานควรปฏิบัติอย่างไรแก่ตนในด้านต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม

หลากหลายข้อที่ได้ทำให้เห็น อย่างเช่น การรักษาคนของทีม SME การทำงานให้ประสบความสำเร็จให้บริการที่ตรงความต้องการลูกค้าได้ ต้องผ่านกระบวนการหลายคน ช่วยกันทำงาน ทั้งคนที่ทราบความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า ต้องตอบสนองให้ตรงเวลาตามสัญญา  เพิ่มโอกาสสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า และ การทำงานเป็นทีม หัวหน้าทีมต้องประสานกับส่วนกลางให้การทำงานเป็นไปราบรื่น ทั้ง ผู้พิจารณาอนุมัติ ผู้ประเมิน ทีมทำสัญญา ที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้า เพื่อตอบสนองต่อการทำงานที่สมกับคำว่า บริการทุกระดับประทับใจ
การดูแลพนักงานเริ่มต้นตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาด้วยโปรแกรมการดูแลพนักงาน


KBank rebanding

KBank ปรับภายใน ความสำเร็จเกิดขึ้นจากรอยยิ้ม 
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...