วันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกับธนาคารกสิกรไทย (KBank Supplier List)

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมงานกับธนาคาร
          ตามที่ ธนาคารกสิกรไทย ได้รับความเชื่อมั่น และไว้วางใจจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนองค์กรต่าง ๆ ทั้งใน
และต่างประเทศ จึงมีผลการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 68 ปี  มีการขยายขอบเขตการให้บริการทาง
การเงินที่ครบวงจร ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดยใน 2555 ปีที่ผ่านมา ธนาคารมีสาขาทั้งสิ้น รวมสำนักงานย่อย  865 สาขา
เครื่อง ATM จำนวน 7,603 เครื่อง มีสาขาในต่างประเทศ 4 สาขา และสำนักงานผู้แทนอีก 6 แห่ง
          ทั้งนี้ ทุก ๆ ปี ธนาคารมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องต่อไปอีกอย่างไม่หยุดยั้ง  จึงมีการขยายช่องทาง
การให้บริการรูปแบบต่าง ๆ เพิ่มเติมจำนวนมาก  โดยเฉพาะงานก่อสร้าง  ปรับปรุง ตกแต่ง ที่ทำการสาขา และอาคารต่าง ๆ
ของธนาคาร  จึงมีความต้องการผู้ประกอบการ ด้านงานก่อสร้าง, ผู้ตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์ (Built In), ผู้รับเหมาจัดทำป้าย
(กล่องไฟ) ,ผู้รับเหมางานระบบงานอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก
          ธนาคารฯ จึงมีความยินดี ขอเรียนเชิญ ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ
ร่วมกัน โดยสมัครขึ้นทะเบียนเป็น Supplier List ของธนาคาร  ซึ่งมีการกำหนดคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้
          1. เป็นนิติบุคคล ที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท  มีอายุองค์กร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
          2. มีการบริหาร จัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ
          3. มีทีมงานที่มีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ตรง และมีผลงานที่มีคุณภาพ ระดับมาตรฐาน
          4. มี Reference Site ที่อยู่ในกลุ่มของธนาคาร หรือ ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (มีหนังสือรับรองผลงาน)
          5. สามารถให้ธนาคาร เข้า Site Visit ที่สถานประกอบการได้
          หากผู้ประกอบการท่านใด สนใจร่วมงานกับธนาคาร   สามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ทีมงาน ฝ่ายบริหารงานจัดซื้อจัดหา (จจ.)
          1. นายนภัส พินิจจินดา              เบอร์โทรศัพท์ 02-470-5586    E-Mail naphad.p@kasikornbank.com
          2. นางสาวนภาวรรณ ยิ่งเจริญ   เบอร์โทรศัพท์ 02-470-5959    E-Mail napawan.y@kasikornbank.com
          3. นายสุขเกษม โลเกศวงศ์       เบอร์โทรศัพท์ 02-470-3809    E-Mail Sukasem.l@kasikornbank.com

ที่มา : http://www.kasikornbank.com/TH/WhatHot/Pages/SupplierList.aspx
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...