วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555

เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ (Business Management tool) : สิ่งจำเป็นสำหรับ SME ไทย...ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรง (ตอนที่1)SME Management tool
SME Management Tool 


การดำเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงและเข้มข้นในปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันกับผู้ประกอบการไทยด้วยกันเอง รวมทั้งผู้ประกอบการจากต่างประเทศที่จะทยอยรุกเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทย โดยเฉพาะภายหลังการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ส่งผลให้ธุรกิจไทยจำเป็นต้องเร่งสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มความได้เปรียบด้านการแข่งขันให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม(SME) ซึ่งส่วนใหญ่มีข้อจำกัดหลายๆด้านหากเทียบกับผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเงินทุน ช่องทางการจัดจำหน่าย รวมทั้งอำนาจในการต่อรองทั้งกับแหล่งเงินทุน แหล่งวัตถุดิบ ตลอดจนถึงการต่อรองกับลูกค้า

ดังนั้น ปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยให้ธุรกิจ SME อยู่รอดได้ที่สำคัญคือ การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยการนำเครื่องมือบริหารจัดการทางธุรกิจสมัยใหม่ เข้ามาช่วยเพิ่มสมรรถนะขององค์กร เพื่อให้กิจการสามารถก้าวทันโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง และทำให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งและดำเนินไปอย่างราบรื่นอย่างมืออาชีพ ทั้งนี้ผู้ประกอบการธุรกิจ สามารถที่จะเลือกนำเครื่องมือทางการบริหารจัดการหลากหลายรูปแบบ ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นในปัจจุบัน และเหมาะสมกับประเภทธุรกิจ รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรมาใช้ ทั้งในส่วนของเครื่องมือที่เป็นองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาขึ้นมา ทั้งในส่วนของ เครื่องมือบริหารจัดการด้านการผลิต เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ เครื่องมือบริหารจัดการที่อยู่ในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการตลาด

เครื่องมือบริหารจัดการด้านการผลิต ที่น่าสนใจ

  • การบริหารคุณภาพโดยรวม(Total Quality Management: TQM) 
  • การลดต้นทุนทางธุรกิจด้วยระบบซิก ซิกม่า(Six-Sigma) และระบบLean 
เครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจ ที่น่าสนใจ

  • การจัดการแบบสมดุล(Balanced Scorecard) ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานที่ทำให้ธุรกิจเห็นภาพที่ชัดเจนในการปฏิบัติงานและมีการประเมินผลทั่วองค์กร 
  • การวิเคราะห์ทัศนภาพ (Scenario Analysis) หรือการวิเคราะห์ภาพอนาคตที่เป็นไปได้ขององค์กร 
  • การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) 
ส่วนเครื่องมือบริหารจัดการที่อยู่ในรูปของเทคโนโลยีสมัยใหม่ ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการธุรกิจทำได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาทิ

  • การวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม (Enterprise Resource Planning: ERP) 
  • การขยายตลาดและส่งเสริมการขายผ่านสื่อออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดีย(Social Media) เป็นต้น


อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเครื่องมือบริหารจัดการธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้น มีหลากหลายรูปแบบให้ภาคธุรกิจได้เลือกใช้ ซึ่งธุรกิจแต่ละรายจำเป็นต้องศึกษาว่า จะนำเครื่องมือบริหารจัดการใดมาปรับใช้เพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจที่สุด และที่มีความจำเป็นที่สุดและไม่สามารถมองข้ามได้ก็คือ การทำความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร ให้พร้อมรับกับเครื่องมือต่างๆที่นำมาใช้ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายในองค์กรในภายหลังขอให้กำลังใจนักธุรกิจ SME ทุกท่านด้วยเพลงๆนี้ แล้วติดตามตอนต่อไปที่จะเอาเครื่องมือต่างๆมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรใช้อย่างไรขอบคุณข้อมูลจาก www.ksmecare.com

แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...