สรุปหนังสือ Rapport: The Four Ways to Read People

หนังสือ "Rapport: The Four Ways to Read People" 

เขียนโดยลอเรนซ์และเอมิลี่ อลิสัน ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเชิงนิติศาสตร์ นำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น (rapport) โดยแบ่งบุคคลออกเป็น 4 ประเภทตามบุคลิกภาพและลักษณะการสื่อสาร ได้แก่


**1. **ประเภทควบคุม (The Lion)


ลักษณะทั่วไป: มั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก ชอบเป็นผู้นำ

ภาษากาย: ยืนตรง มองตรง พูดเสียงดัง

การสื่อสาร: พูดจาตรงไปตรงมา ชอบควบคุมสถานการณ์

เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: ยอมรับความเป็นผู้นำของเขา ชื่นชมความสามารถของเขา

**2. **ประเภทยอมแพ้ (The Mouse)


ลักษณะทั่วไป: อ่อนไหว กลัวความขัดแย้ง ชอบหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า

ภาษากาย: ย่อตัว มองต่ำ พูดเสียงเบา

การสื่อสาร: พูดจาสุภาพ หลีกเลี่ยงการโต้แย้ง

เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: แสดงความเห็นอกเห็นใจ หลีกเลี่ยงการกดดันเขา

**3. **ประเภทเผชิญหน้า (The Tyrannosaurus)


ลักษณะทั่วไป: ก้าวร้าว ชอบแข่งขัน ชอบเอาชนะ

ภาษากาย: ยืนใกล้ มองตรง พูดเสียงดัง

การสื่อสาร: พูดจาตรงไปตรงมา ชอบโต้แย้ง

เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: ยอมรับความท้าทายของเขา แสดงความเคารพ

**4. **ประเภทร่วมมือ (The Monkey)


ลักษณะทั่วไป: ปรับตัวเก่ง ชอบเข้าสังคม ชอบความสนุกสนาน

ภาษากาย: เคลื่อนไหวตลอดเวลา พูดเสียงดัง

การสื่อสาร: พูดจาสนุกสนานครื้นเครง ชอบพูดคุยเรื่องส่วนตัว

เคล็ดลับสร้างความสัมพันธ์: สนุกสนานไปด้วยกัน ชื่นชมความเป็นตัวของตัวเองของเขา

นอกจากนี้ หนังสือเล่มนี้ยังกล่าวถึงเทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น ดังนี้


การสะท้อน (Mirroring): การเลียนแบบภาษากาย น้ำเสียง และจังหวะการพูดของอีกฝ่าย

การถามคำถามเปิด (Open-ended questions): การถามคำถามที่กระตุ้นให้อีกฝ่ายพูดอย่างกว้างขวาง

การฟังอย่างตั้งใจ (Active listening): ตั้งใจฟังอีกฝ่ายโดยไม่ขัดจังหวะ และแสดงออกว่าสนใจในสิ่งที่เขาพูด

การชื่นชม (Affirmation): การพูดจาชื่นชมอีกฝ่ายอย่างจริงใจ

หนังสือ "Rapport: The Four Ways to Read People" เป็นหนังสือที่มีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน การทำงาน และความสัมพันธ์ส่วนตัว

การเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนเป็นทักษะที่สำคัญในทุกด้านของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นในการบริหารธุรกิจ, การสื่อสารในทีมงาน, หรือในความสัมพันธ์ส่วนตัวทั้งหมด. หนังสือ "Rapport: The Four Ways to Read People" นำเสนอ 15 บทเรียนที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการอ่านและเข้าใจผู้คนในทุกสถานการณ์.


แต่ละบทเรียนเน้นทั้งที่เป็นศิลปะและวิทยาการ, การดูแลข้อมูลที่มีผลต่อการตัดสินใจ, และการสร้างความรู้สึกของการเข้าใจที่แท้จริง. การเรียนรู้จาก "Rapport" ไม่เพียงเตรียมความพร้อมให้คุณที่จะสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ, แต่ยังช่วยให้คุณสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งและเชื่อมโยงที่แท้จริงกับผู้คนรอบตัว.


ด้วยบทเรียนที่ว่านี้, เรามีโอกาสในการเร่งรัดทักษะการอ่านคนและการสร้าง Rapport ที่แข็งแกร่ง, ซึ่งจะส่งผลดีในทุกภาคของชีวิตของเรา. ในที่สุด, เราจะได้รับประสบการณ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และเข้าใจผู้คนในทุกบทที่พบเจอในการทำงานและชีวิตประจำวันของเรา.15 Lessons from "Rapport: The Four Ways to Read People"


15 บทเรียนจาก "Rapport: The Four Ways to Read People"


 1. ให้ความสำคัญกับสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูด: ภาษากาย, สีหน้า, และน้ำเสียง สามารถเผยความคิดและอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ได้
 2. ตั้งใจฟังอย่างจริงจัง: แสดงให้เห็นว่าคุณให้คุณค่ากับมุมมองของผู้อื่น

 3. พัฒนาความเห็นอกเห็นใจ: ลองนึกถึงตัวเองในสถานการณ์เดียวกันเพื่อเข้าใจความรู้สึกและประสบการณ์ของผู้อื่น

 4. เรียนรู้การสังเกตไมโครเอ็กซ์เพรสชัน: การขยับใบหน้าเล็กน้อยที่เผยอารมณ์จริง ๆ ของบุคคล

 5. เข้าใจความสำคัญของการสบตา: สื่อถึงความสนใจ, ความไว้ใจ, หรือความไม่สบายใจ ขึ้นอยู่กับบริบท

 6. มองหาสัญญาณภาษากายที่เชื่อมโยงกัน: ช่วยให้เข้าใจสถานะจิตใจของบุคคลได้อย่างแม่นยำ

 7. ปรับเปลี่ยนสไตล์การสื่อสาร: ให้เข้ากับความชอบของผู้อื่น เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

 8. เชื่อมั่นสัญชาตญาณ: มักให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีค่า

 9. ฝึกการสังเกตอย่างกระตือรือร้น: สังเกตและวิเคราะห์รายละเอียดและสัญญาñal ในสภาพแวดล้อม

 10. เมื่อสงสัย, จงถาม: ใช้คำถามปลายเปิดเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นแบ่งปันความคิดและความรู้สึก

 11. คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม: การสื่อสารและพฤติกรรมอาจแตกต่างกันไป

 12. ระวังความไม่สอดคล้อง: เมื่อคำพูดและสัญญาณที่ไม่ใช่คำพูดไม่ตรงกัน อาจหมายถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่หรือการหลอกลวง

 13. ความอดทนเป็นสิ่งสำคัญ: การอ่านคนต้องใช้เวลาและฝึกฝน

 14. อย่าสรุปเร็ว: ข้อมูลที่จำกัดอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด

 15. เปิดรับการเรียนรู้: ค้นหาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงทักษะการอ่านคนอย่างต่อเนื่อง1. Pay close attention to non-verbal cues such as body language, facial expressions, and tone of voice, as they can reveal underlying thoughts and emotions.

2. Actively listen to others, giving them your full attention and demonstrating that you value their perspective.

3. Cultivate empathy by putting yourself in someone else's shoes and seeking to understand their feelings and experiences.

4. Learn to recognize micro-expressions, brief facial movements that can provide valuable insights into a person's true emotions.

5. Understand the significance of eye contact, as it can convey interest, trust, or discomfort depending on the context.

6. Look for clusters of body language cues that complement each other, as they often provide a more accurate understanding of a person's state of mind.

7. Adapt your communication style to match the preferences of others, helping to establish rapport and strengthen connections.

8. Trust your instincts and intuition when interpreting someone's behavior or intentions, as they can often provide valuable insights.

9. Practice active observation by actively noticing and analyzing the details and

cues in your environment.

10. When in doubt, seek clarification by asking open-ended questions that encourage the person to share more about their thoughts and feelings.

11. Take into account cultural differences in communication and behavior, recognizing that individuals from different backgrounds may express themselves differently.

12. Be aware of incongruence, which occurs when a person's words and non-verbal cues do not align, potentially indicating hidden emotions or deception.

13. Patience is key when reading people, as it takes time and practice to develop this skill.

14. Avoid jumping to conclusions based on limited information, as it can lead to misunderstandings and misinterpretations.

15. Embrace a growth mindset and continuously seek opportunities to learn and improve your ability to read others accurately.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี ขอบคุณ (ครูเชียงรายดอทเน็ต www.kruchiangrai.net)

รวมมุกขำขำ มุกตลก มุกงานเลี้ยง มุกพิธีกร

K-SME Analysis ธุรกิจชานมไข่มุก จากไต้หวัน