ประวัติ พระคาถาเงินล้าน Million-dollar spell หลวงพ่อฤาษีลิงดํา หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง

⭐ยอดอานุภาพไม่มีประมาณของ..."พระคาถาเงินล้าน"✔️✔️✔️
✏พระคาถาเงินล้าน..เรียกว่าเป็นสุดยอดพระคาถา มีหลักฐานที่มาของคาถายอดพุทธคุณไม่เคยมีปรากฎมาก่อน


🙏นับตั้งแต่ คาถาประทานโดย สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึง ๒ พระองค์คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน และ พระพุทธกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า (พระพุทธเจ้าองค์ที่ ๓ ในภัทรกัปนี้)


🙏คาถาจากพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบสายจากหลวงพ่อปาน วัดบางนมโค มอบแก่ลูกหลานโดย..หลวงพ่อพระราชพรหมยาน วัดท่าซุง ท่านปู่พระอินทร์ ท่านย่าศรี ท่านพระเจ้าแม่มัทรี บริวารท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบอกหลวงพ่อ ก็มีประวัติปรากฎเกี่ยวข้องกับคาถาเกินจะกล่าวได้ทั้งหมด


✳ อานุภาพของพระคาถา ทั้ง ปัดอุปสรรค เหตุร้ายไม่เกิด เมตตา มหาลาภ ค้าขายดี เรียกเงินแสน,เงินล้าน เร่งลาภให้เร็วขึ้น ลาภไม่ขาดสาย เมื่อยกคาถาขึ้นสวดอำนาจพุทธคุณ ก็อาจทำให้ผู้สวดมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์ ทั้งกาย วาจา ใจ ก็มีเดช ดึงดูดเหนี่ยวนำแต่สิ่งดี ๆ ให้มาปรากฏ เป็นโชคลาภ เงินทอง ความสุข ความเจริญ และมีสุคติเป็นที่สุดก็เป็นได้..


📌📌📌 เกร็ดที่มาคาถาเงินล้าน📌📌📌


💗 สัมปจิตฉามิ คาถาสนองกลับ เหตุร้ายไม่เกิด ภัยที่เขาจะเข้ามาหาเรา จะถูกผลักไปหาเจ้าของ คือการปัดอุปสรรคไม่ให้กล้ำกรายเข้ามา


💗 นาสังสิโม คาถาพระพุทธกัสสป สัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชทาน สวดคาถาจบแรกนึกถึงพระองค์คาถาเงินล้านจึงมีผล


💗 บทแรก " พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ "


ตัดอุปสรรค ที่ลาภจะมา อันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาภจะมา แต่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจน พูดง่าย ๆ ก็แล้วกัน พระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้หมด


💗 บทที่สอง " พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม "

คาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่าน


💗 บทที่สาม " มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม " บทนี้เป็นคาถาเรียกลาภ ปลุกพระวัดพนัญเชิง


💗 บทที่สี่ " มิเตพาหุหะติ "

เป็นคาถาเงินล้าน มียักษ์ตนหนึ่งนำความจากท้าวเวสสุวรรณนำคาถามาบทหนึ่งเป็นของพระกัสปะสัมพุทธเจ้าสวดภาวนาทุกวันจะมีอำนาจ เหตุร้ายไม่เกิด และเป็นมหาลาภ นำมาสวดก่อนคาถาพระปัจเจก..(จากหนังสือลูกศิษย์บันทึกหน้า หน้า ๕๐)ให้นึกขอกับท่านสมเด็จพระกัสปสัมมาพุทธเจ้า และท่านท้าวเวสสุวรรณถึงมีผล


💗 บทที่ห้า " พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม "


เป็นคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า สืบจาก หลวงปู่ปาน วัดบางนมโค คาถาเงินงอกหลวงพ่อวัดท่าซุง เคยเล่าให้ฟังว่า นายแจ่ม เปาเล้ง ภาวนา คาถาพระปัจเจกพระพุทธเจ้า ประเภทภาวนาเป็นล่ำเป็นสัน บอกลูกบอกเมียว่า หลวงพ่อปานบอกว่าคาถาบทนี้ภาวนาแล้วรวย


💗 บทที่หก " สัมปติจฉามิ " บทนี้ เป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น


💗 บทที่เจ็ด " เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ "


เป็นคาถามหาลาภ“ พระปัจเจกพุทธเจ้ามาบอกหลวงพ่อเมื่อ พ.ย.๒๕๓๓ เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านได้อย่างนี้ เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก หลวงพ่อสอนว่า "คาถาเงินล้าน สวดแค่วันละ ๙ จบยังทำไม่ได้ คน ๆ นั้นก็ไม่น่าจะรวยตามอานุภาพคาถา"


‼ แนะนำเกร็ดเกี่ยวกับคาถาเงินล้าน ‼


▧ สวดคาถานี้จบแรก...หลวงพ่อฤๅษีกำชับให้นึกขอบารมีพระพุทธเจ้าคาถาจึงมีผล


▧ หาก สวด ๙ จบ เป็นเบี้ยยาไส้ ช่วยให้คล่องตัวในความเป็นอยู่ไม่อัตคัด


▧ ถ้าอับจนเงินตึงตัว สวดอย่างน้อย ๓๐ จบต่อวันการเงินจะดีขึ้น... (ธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๒๑ หน้า ๗๑)


▧ ภาวนาจนจิตเป็นสมาธิ ลาภผลก็มาเร็วตามอำนาจฌานสมาธิ..*เพราะสมาธิฌานจัดเป็นคุรุกรรม(กรรมหนัก)ย่อมให้ผลก่อนกรรมอื่น..(ธรรมวิโมกข์ ฉบับที่ ๒๓๖ หน้า ๗๐)


▧ ยันต์ยอดธงพิชัยสงครามใช้คู่กับคาถาเงินล้านได้ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า ๓๖)


▧ ใช้คาถานี้ร่วมกับ พระคำข้าว-พระหางหมาก -จะรวยใหญ่ (สนทนาธรรมเล่ม ๖ หน้า ๓๙)


◆ "พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมาโปรดบอกว่า


"ถ้าภาวนาคาถาเงินล้านเป็นกรรมฐาน ทรงอารมณ์โดยไม่เคลื่อนเลยวันละ ๑ ชั่วโมงจะสร้างโบสถ์กี่หลังก็ทำได้" (จากหลวงพ่อเล็ก วัดท่าขนุน)


🔸️ สรุป🔸️


คาถาบทนี้มีลาภมาก ใครที่ภาวนาไปแล้วจะมีความเป็นอยู่เป็นสุข มีลาภสักการะมาก ถ้าทำจิตเป็นสมาธิ สมาธิสูงเท่าไร ลาภมากเท่านั้น ขณะภาวนาไม่ต้องไปอยากได้เงิน ได้ลาภ เพราะคาถาก็บอกอยู่แล้วเป็นคาถาเงินล้าน ผลก็เป็นไปตามนั้น จะมากน้อยต่างกันก็ตามอัตภาพบุญวาสนาที่สั่งสม ถ้าสมาธิสูงขึ้นมา การทำมาหาได้ ลาภสักการะก็มากขึ้นจริงๆ หนักๆเข้าก็มีหลายท่านจิตก็เข้าถึงทิพยจักขุญาน สามารถรู้เหตุการณ์ต่างๆ ได้ตามที่ตนปรารถนา " อันเป็นผลมาจากพุทธานุสติของคาถา ทิพยจักษุก็จะแจ่มใส ด้วยพุทธานุภาพและเป็นเหตุให้บรรลุธรรมได้โดยง่าย


⭐ Unparalleled in power...."Million-dollar spell"✔️✔️✔️


✏ A million-dollar spell...It's called the ultimate spell. There's evidence that the Buddha spell has never existed before.


🙏 Since the spell given by Somdej Phra Samma Buddha, two are the current Buddha and Phra Kassap Sama Buddha (the 3rd Buddha in Phatra Kap).


🙏 A spell from individual Buddha descended from Luang Por Pan, Bangnom Ko Temple, given to descendants by.Luang Pho Phra Phromyan, Wat Tha Sung, Grandfather Phra In, Grandmother Sri, and King Mae Matree. The host of Thao Wesuwan brought the spell to Luang Por. There is also a history of being involved in all the unspeakable spells.


✳ The power of the spell, including eliminating obstacles, no evil, no mercy. Mahalabha sells well and calls for 100,000 won.Millions of dollars accelerate their good fortune, gold money, happiness, prosperity and the best of all..


📌📌📌 The secret of the million-dollar spell 📌📌📌


💗 Sampajitchami, a reciprocating spell, an unexpected disaster, his coming to us will be pushed to the owner by eliminating obstacles from entering.


💗 Nasangsimo, the spell of Buddha Kassap, the Buddha, gave the first end of the spell to think of him. Silver spells had an effect.


💗 First chapter "Promod to the Great Goddess of Peace "


Cut off the obstacles that Lard will come. This cut off the barrier that Lap would come from, but he said it had a definite effect, which is that he would not allow his child to be so poor. Simply put, the Buddha insisted that all of them be done.


💗 Chapter Two "Promak Ja Mahathewa Apilapha Bhawantume "

This spell is your 100,000-dollar spell.


💗 Chapter Three "Mapunyo Mahalapho Bhawantume" This chapter is a spell to summon the Lap to wake Phra Wat Phananchoeng.


💗 CHAPTER IV "MITEPHAHATI "

It's a million dollar spell. There is a giant leading from Thao Vesuwan, bringing a spell that belongs to Kaspasam Buddha, praying every day to have power, evil does not happen and is Mahalabha brought before the individual spell.(From the disciple book on page 50), ask Somdej Phra Kassamma Buddha and Thao Vesuwan to take effect.


💗 Chapter Five "Buddhama Aunamo Buddha Ya Wirathayo Wirakone Young Wiracha Vira painted Wiratasa Wira Itthijo Buddhasamanima Buddhasawaswahrom"


It is a spell of individual Buddha, following Luang Pu Pan, Wat Bang Nom Ko, the Ngoen spell Luang Por Wat Tha Sung used to tell that Mr. Cham Paoleng prayed, praying for individual Buddha spells in the form of praying in a stout manner, telling his wife that Luang Por Pan said that this spell was pray and become rich.


💗 The sixth chapter of "Sumpitachami " is a spell that speeds up the good news.


💗 CHAPTER VII "Full and Hard "


It's a spell for Mahalap" individual Buddha came to tell Luang Por in B.E.Y. 2533, is an ancient language, but compared to Thai, it can be read like this. It's a Mahalap spell. It has a very big effect. Father taught that "The million-dollar spell pray for only 9 days is over.I can't. That person shouldn't be rich by magic."


‼ Introducing the million dollar spell ‼


▧ This spell ends first...Luang Por Rueesi instructed him to think of asking for the Buddha's incantation, so it was effective.


▧ If the prayer 9 ends as an intestinal allowance, it helps to facilitate non-existence.


▧ If the money is tight, at least 30 days of prayer will be better.. (Dhamma Wimok, No. 221 on page 71)


▧ Pray until the mind is concentrated. Lapphon comes quickly according to the power of meditation..* Because concentration is classified as a curriculum (heavy karma) will produce results before other karma..(Dhamma Wimok, No. 236, page 70)


▧ Yant Yod Thongphichai Songkhram can be used with the Silver Lanna spell (Dhamma Conversation Volume 6, page 36)


▧ Use this spell in conjunction with the Word of Khao-Phra Hang Mark - Will Be Rich Yai (Dhamma Conversation Volume 6, page 39)


◆ "Individual Buddha came to say,


"If you pray for a million-dollar spell, it's a meditation. Emotional without moving at all for an hour a day, how many churches can be built?" (from Luang Por Lek. (Wat Tha Khanun)


🔸️ Summary🔸️


This spell is very bad. Who?When praying, there will be a lot of well-being. If you concentrate your mind, the higher your concentration is. While praying that you don't need money, you can get it because the spell says it's a million dollar spell. The result will be as much as the rate of meritocracy accumulates. If the concentration is higher, you can really get more and more heavily have access to Diphaya Chakkhukkunya. Being able to know the events as he wishes." As a result of the Buddha's consciousness of the spell, Diphayjakshu will be bright with power and cause it to achieve Dharma easily.

ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ดาวน์โหลดหนังสือมานี มานะ ไฟล์ PDF ฟรี ขอบคุณ (ครูเชียงรายดอทเน็ต www.kruchiangrai.net)

รวมมุกขำขำ มุกตลก มุกงานเลี้ยง มุกพิธีกร

K-SME Analysis ธุรกิจชานมไข่มุก จากไต้หวัน