วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

รวมข่าวความเคลื่อนไหว AEC ในประเทศ 1-10 มกราคม 2012


ผ่าแผนแรงงานปี 55 เน้น “รุก” มากกว่ารับ!!


**พัฒนาฝีมือรุกตลาด ตปท.-รองรับAEC

     
       เกือบครึ่งปีหลังของปี 2554 กระทรวงแรงงานภายใต้การบริงานโดยนายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีเจ้ากระทรวง มีนโยบายใหญ่ๆ ที่ถูกผลักดันออกมาเป็นรูปเป็นร่างรอการบังคับใช้ในปี 2555 ทั้งในส่วนของภาคแรงงาน และในส่วนของระบบประกันสุขภาพ อย่างนโยบายขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท ใน 7 จังหวัด และ 40% ในจังหวัดที่เหลือที่ถูกผลักดันออกมาเป็นกฎหมายแล้ว โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2555 และนโยบายการจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ จากระบบเหมาจ่ายรายปี เป็นระบบจ่ายตามกลุ่มโรคร้ายแรงของผู้ป่วยใน ของสำนักงานประกันสังคม ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงแรงงาน โดยจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2555 ทั้งนี้ แนวทางของมาตรการในปี 2555 จึงต้องสอดรับกับนโยบายเดิม และรองรับนโยบายใหม่ที่จะมีผลบังคับใช้ ดังนี้
     
       **กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
     
       นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน กล่าวว่า กรมพัฒฯ จะต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้น ต้องบุกมากกว่าตั้งรับ เพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี 2558 โดยจะเน้นแรงงานในภาคธุรกิจยานยนตร์ที่ไทยเป็นศูนย์การการผลิตของโลก ด้วยการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญในทุกภาคส่วนของธุรกิจประเภทนี้ เพื่อรองรับการลงทุนที่จะเข้ามาช่วงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ซึ่งจะมีการประสานกับทางกระทรวงศึกษาเพื่อนำนักศึกษาอาชีวะมาพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับธุรกิจประเภทนี้
     
       “ส่วนแรงงานในประเทศ นอกจากจะมีการปรับขึ้นค่าแรง 300 บาท ใน 7 จังหวัดนำร่อง และอีก 40% ทั้งประเทศ ในปี 2555 แล้วนั้น ก็จะมีการเน้นพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อให้ได้ค่าจ้างที่เพิ่มมากขึ้น เพราะขณะนี้ก็มีแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ สามารถรับค่าแรงขั้นต่ำมากกว่า 400-600 บาทต่อวัน ซึ่งจะเป็นผลดีกว่าการส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศที่แม้จะเงินเดือนสูงกว่า แต่เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้ว ก็แทบไม่ต่างกับรายรับที่ได้จากการทำงานในประเทศ” รมว.แรงงานกล่าว
แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์
       **กรมการจัดหางาน
     
       นายเผดิมชัยกล่าวว่า จะมีการส่งเสริมแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศมากขึ้น ผ่านสัญญาการจ้างงานแบบรัฐต่อรัฐ โดยจะรุกตลาดทั้งในเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ฮ่องกง และในตะวันออกกลาง เช่น ลิเบีย อิสราเอล เป็นต้น ซึ่งจะมีการประสานกับกระทรวงยุติธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักโทษที่ได้รับอภัยโทษประมาณ 28,000 คน มีงานทำด้วยการทำงานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในการพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้ความรู้ด้านภาษา และวัฒนธรรม
     
       “อีกทั้งยังต้องมีการควบคุมดูแลบริษัทจัดหางานไปทำในต่างประเทศให้เข้มข้นขึ้น เพราะที่ผ่านมาพบปัญหาร้องเรียน เช่น ถูกหลอกเก็บค่าใช้จ่ายแล้วไม่ได้ไปทำงาน เสียค่าใช้จ่ายสูงกว่าความเป็นจริง หรือแม้กระทั่งได้ไปทำงานยังต่างประเทศแล้วแต่ไม่ได้รับเงินเดือน ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบบริษัทจัดหางานเหล่านี้ให้เข้มข้นมากขึ้น พร้อมทั้งป้องกันปัญหาด้วยการส่งแรงงานไปทำงานแบบรัฐต่อรัฐ ซึ่งจะช่วยให้แรงงานสามารถไปทำงานได้โดยไม่ต้องผ่านบริษัทตัวแทน” นายเผดิมชัยกล่าว
     
       **กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
     
       นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า จะมีมาตรการรองรับนโยบาย 300 บาท ด้วยการออกไปอธิบายให้ผู้ประกอบการฟังเพื่อทำความเข้าใจ ว่าจะมีมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างไรบ้าง เช่น มาตรการลดภาษี การช่วยพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นต้น ขณะเดียวกันก็จะมีมาตรการตรวจสอบ หากนายจ้างไม่จ่ายค่าแรงตามที่กฏหมายกำหนดก็จะมีโทษทั้งจำทั้งปรับ ในส่วนของลูกจ้างก็ต้องมีการทำความเข้าใจในเรื่องมาตรการที่ต้องช่วยเหลือนายจ้าง เช่น การพัฒนาตัวเองทั้งทางด้านฝีมือการทำงานและเรื่องความซื่อสัตย์ เพื่อเป็นการลดตุ้นทุนให้กับนายจ้าง เพราะหากนายจ้างแบกรับต้นทุนไม่ไหวผลที่ตามมาคือการเลิกจ้าง
       “นอกจากนี้จะมีการส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ในโรงงาน เพื่อส่งเสริมการออมเงินของแรงงานให้มากขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบและคุณภาพชีวิตของแรงงาน โดยจะทำเรื่องนี้ร่วมไปกับโรงงานสีขาว ซึ่งสามารถจดทะเบียนเป็นสหกรณ์ได้ที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด” นายอาทิตย์กล่าว
     
       **สำนักงานประกันสังคม (สปส.)
     
       นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ เลขาธิการประกันสังคม กล่าวว่า จะมีการปรับระบบบริการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารักษากับโรงพยาบาลในระบบ สปส.ได้ทุกแห่ง เริ่มจากสามารถรับการรักษาจากโรงพยาบาลของรัฐในเครือข่ายเดียวกันของแต่ละสังกัดก่อน ประกอบด้วย โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงกลาโหม และโรงพยาบาลสังกัด กทม. แล้วจึงพัฒนาให้ข้ามเครือข่ายกันได้ในภายหลัง ทั้งนี้จะปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลแก่โรงพยาบาลให้เหมาะสมต่อไป รวมถึงจะมีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้วย ทั้งประกันสังคมมาตรา 33, 39 และ 40กสอ.เปิดแผนงานปี 55 มุ่งพัฒนาเอสเอ็มอี ทั้งปั้นหน้าใหม่และรายเดิมให้มีศักยภาพพร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันเปิดเสรีอาเซียน ระบุเน้นเสริมแกร่งเชิงลึก
       
       นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า แนวทางการส่งเสริมผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของกรมฯ ในปี 2555 จะแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการที่จะเข้าไปดูแล ออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการเอง 2. วิสาหกิจทั่วไปที่รวมกลุ่มกัน และ 3. วิสาหกิจชุมชน หรือโอทอป
       
       ทั้งนี้ แผนงานหลักที่กรมฯ ได้วางไว้ ประกอบไปด้วย 1. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ในแบบสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ตั้งเป้าจำนวน 3,500 ราย ซึ่งผู้ประกอบการรุ่นใหม่นี้ ต้องพร้อมจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วย 2. การพัฒนาเจ้าของกิจการรายเดิมให้ได้รับความรู้ เรื่องการจัดการสมัยใหม่ในทุกด้าน เพื่อปรับตัวเข้ากับการค้าในยุคใหม่ และ 3. เตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
       
       “จะเห็นได้ว่า แผนการดำเนินงานในปี 2555 ทั้ง 3 แผน ยังคงมุ่งไปที่การพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถที่จะรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 ในแบบลงลึกมากขึ้น เป็นการทำงานต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา ที่เน้นการให้ความรู้ในเรื่องในเบื้องต้น แต่ในปี 2555 จะเน้นเรื่องของการพัฒนาและการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง ในตลาดอาเซียน” นายพสุ กล่าว
       
       ทั้งนี้ โครงการหลักที่จะเกิดขึ้นในปี 2555 คือ คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 8,000 รายทั่วประเทศ ที่มีความรู้ในเรื่องของ AEC มากพอสมควร มาเข้าร่วมเวิร์คชอป การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยจะแบ่งการทำ เวิร์คชอปเป็นกลุ่มๆละ 50-60 คน เพื่อเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค โดยทางกรมฯจะทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงดูแลแบบรายกิจการ รวมถึง คัดเลือกผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำตลาดในอาเซียนมาร่วมเป็นพี่เลี้ยง นอกจากนี้ ในปี 2555 ให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย (Product development) เพื่อรองรับการที่จะขึ้นเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน

http://manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9550000000588

สสว.อัดงบ600ล.เตรียมพร้อมSMEไทยสู่ตลาดAEC

Jan 07, 2012 (08:15 AM)
สสว.ทุ่มงบอีก 600 ล้านบาท เตรียมความพร้อมด้านการแข่งขันและทุกๆด้านแก่เอสเอ็มอีไทย 3 ด้านก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน( AEC)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวว่า สสว.เตรียมความพร้อมเอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีจำนวนถึง 2.82 ล้านกิจการ คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนกิจการทั้งหมดในประเทศไทย ให้ก้าวสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 เพราะตลาด AEC จะที่มีขนาดตลาดใหญ่ขึ้นด้วยจำนวนประชากรรวมกันกว่า 550 ล้านคน

สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่ สสว.เตรียมความพร้อมให้ เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่กลุ่มที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และกลุ่มที่อยู่ปลายน้ำ ได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเครื่องเรือนและเฟอร์นิเจอร์  หัตถกรรมสิ่งพิมพ์ อาหารและท่องเที่ยว รวมถึงกลุ่มอุตสาหกรรมสิ่งทอ โดยทุ่มงบประมาณในการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ รวม 287 ล้านบาท

โดยปีงบประมาณ 2554 สสว.คาดว่า จะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มจากสำนักงบประมาณเป็น 600 ล้านบาท ซึ่ง สสว.จะนำงบประมาณที่ได้รับการจัด สรรเตรียมความพร้อมของเอสเอ็มอีอย่างต่อเนื่อง โดยปีงบ 2554 จะเน้นใน 3 ด้านคือ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและความพร้อมในทุก ๆ ด้านของเอสเอ็มอี การสร้างรายได้ เสริมสร้างศักยภาพ โดย สสว.จะเข้าไปร่วมมือกับผู้ว่า ราชการจังหวัดทั่วประเทศในการพัฒนาเอสเอ็มอีไทย ด้านสุดท้ายที่จะดำเนินการคือ การสานต่อการเชื่อมโยงเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน ตลาดข้อตกลงเขตการค้าเสรี และการบุกเข้าสู่ตลาด AEC ของเอสเอ็มอีไทยต่อไป

นายยุทธศักดิ์ กล่าวว่า ตัวอย่างของการเตรียมความพร้อมให้กับเอสเอ็มอี ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพที่จะออกไปรับงานก่อสร้างในประเทศอาเซียนอย่าง สปป.ลาว และเวียดนามที่เริ่มพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง โดยมีการสนับสนุนให้มีการสร้างฐานข้อมูลกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและธุรกิจ ต่อเนื่อง ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ การจัดทำคู่มือเครือข่าย SMEs Consortium สำหรับเป็นเครื่องเชื่อมโยงข้อมูล ตลอดจนสายสัมพันธ์ในสายอุปทานในลักษณะพันธมิตรระยะยาว และเสริมสร้างเครือข่ายหุ้นส่วนผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้างและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ปัจจุบันกลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง มีจำนวนทั้งสิ้น 94,557 ราย มีการจ้างงาน 449,877 คน มูลค่ารายได้ในปี 2550 ประมาณ 245,523 ล้านบาท และได้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมประมาณ 16,121 ล้านบาท โดยเป็นมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ที่เกิดจากวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมประมาณ 8,794 ล้านบาท

AEC » แผนกงานห้องสมุด ฝ่ายวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ...
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(ASEAN Economic Community: AEC) ณ แผลกงานห้องสมุดชั้น 1 โดยท่านจะได้พบกับนิทรรศการประวัติความเป็นมาของกลุ่ม ...
library.oarit.rmuti.ac.th/tag/aec/

ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึง AEC | คลิป | สุขสบาย
ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึง AEC. By PhitsanulokTourism @ Mon, 26 Dec 2011 11:25 AM. M2U01669 Phitsanulok Tourism. ...
www.suksabuy.com/.../ดูคลิป-ท่านผู้ว่าฯเปิดงานพูดถึ...


ส่งโครงการ”ต้นกล้าทูโกล”พัฒนาศักยภาพSMEไทย | เชียงใหม่ ข่าวเชียงใหม่ ...
โดย ja_cmnews
สำนักงานส่งเสริมการส่งออกภาคเหนือเชิญร่วมโครงการ ต้นกล้า ทู โกล (TON KLA TO GOAL) พัฒนาศักยภาพ SME ไทยสู่สากล ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์หัตถกรรม เพื่อรองรับการเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
เชียงใหม่ ข่า...

กสอ. เผยแผนปี 55คัดผปก.8 พันราย มุ่งเป้าติวเข้มเอสเอ็มอีสู่เวทีAEC - PUBLIC HOT ...
กสอ. เผยแผนปี 55คัดผปก.8 พันราย มุ่งเป้าติวเข้มเอสเอ็มอีสู่เวทีAEC SMEs.
www.publichot.com/forums/showthread.php?t=978955


ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More..
ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More.. ... พัฒนาผู้ประกอบการไทย ให้แข่งขันได้ในตลาดโลก. You are here: Asean » ข้อมูลพื้นฐาน AEC Read More.. Login Intranet E-Mail ...
www.ditp.go.th/Default.aspx?tabid=477&qCategoryID...
เตรียมความพร้อมฯสู่ AEC
โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการ SMEs สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
ipc6.dip.go.th/งานบรการ/เตรยมความพรอมฯสAEC/.../Default.asp...


Manager Online - ก.ล.ต.เสนอสรรพากรเลิกเก็บภาษีเงินปันผล รับ AEC ปี 58
นายวรพล โสคติยานุรักษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลัก ทัพย์ หรือ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ได้ทำหนังสือเสนอกรมสรรพากร ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ...
www2.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID...
ค้นหาข่าว AEC เธ เธต 58: ครอบครัวข่าว 3
ค้นหาข่าว AEC เธ เธต 58 ติดตามข่าวด่วน ข่าว ข่าวสด ข่าววันนี้ ข่าวการเมือง ข่าว อาชญากรรม สลากกินแบ่งรัฐบาล ข่าวสังคม ข่าวดารา ข่าวบันเทิง ข่าวเศรษฐกิจ ข่าว เทคโนโลยี ...
www.krobkruakao.com/search.php?str_search=AEC+เธ...
สำนักข่าวแห่งชาติ : กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผ่านแผนงานเดินหน้า AEC
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผ่านแผนงานเดินหน้า AEC ... หรือ AEC Blueprint มีความคืบหน้า มากพอควร ผลประเมินรอบที่ 1 (ปี 2551-2552) อาเซียนภาพรวมทำได้ตามแผนร้อยละ ...
thainews.prd.go.th/view_asean2011.php?m...tb...

AEC - Siam Intelligence
โดย chaismart
สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของท่านผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ...
Siam Intelligence

AEC - Siam Intelligence
โดย chaismart
สถาบันองค์ความรู้แห่งเอเชีย (AKI) ได้จัดทำแบบสำรวจการรับรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อสอบถามความเห็นของท่านผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีเป้าหมายในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ...
Siam Intelligence

AEC
... | Facebook

AEC เป็นทั้งโอกาสและอุปสรรค บ.ใหญ่ ถึงอย่างไรได้เปรียบอยู่แล้ว SME ไม่เตรียมรับมือกับ AEC ให้ดี โอกาสมาก็คว้าไม่ถึง อุปสรรคถล่มตูมเดียวเหมือนสึนามิ อาจเจ๊งได้ ...
th-th.facebook.com/bizcon965/posts/10150464669108999
ขายสับปะรดสี Neo. Aec.และ Hohen.
ค่าจัดส่ง ems กล่องละ 50 บาท นางพรรณผกา ชลนภาสถิตย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี พระราม 2 เลขที่ 239-224206-9 ที่ติดต่อ E-mail; phanpaga-c@hotmail.com โทร. ...
www.pantown.com/board.php?id=41546&area=4...
AEC Asean Economic Community
... AEC (ASEAN Economic Community) ทรัพยากร จะถูกกระจายสู่ตลาดทั่วโลกอย่าง รวดเร็ว ผลิตภัณฑ์ของอาเซียนมีแนวโน้มที่จะเผชิญความต้องการเพิ่มขึ้น ...
www.aecresources.biz/homethai.php
ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC FOCUS
Narrow screen resolution; Wide screen resolution. Decrease font size; Default font size; Increase font size. Home · Article ร่วมสร้างประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ...
www.tlcb.or.th/index.php?option=com...view...
อบรมหลักสูตร “Practical Service 3.0 for AEC” - สัมมนาดีดี ดอท คอม
หัวข้ออบรม สัมมนา: ผลกระทบต่อภาคธุรกิจบริการต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ใน ปร 2015; ธุรกิจภาคปริการที่ได้รับผลกระทบจาก AEC ในปี 2015 ...
seminardd.com/2012/9049
“พาณิชย์” จัดอบรมต้นกล้า ทู โกล พร้อมดัน SMEs ขึ้นแท่น AEC
“พาณิชย์” จัดอบรมต้นกล้า ทู โกล พร้อมดัน SMEs ขึ้นแท่น AEC. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ...
www.ditp.go.th/DEP/DOC/54/54005004.doc
ศุลกากรมุ่งเข้าสู่ "AEC" ดึงเทคโนโลยีเพิ่มศักยภาพบริการ
ASTVผู้จัดการรายวัน - ศุลกากรเดินหน้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เร่งเพิ่มศักยภาพ เจ้าหน้าที่กรมฯ นำเทคโนโลยีที่มันสมัยมาใช้ควบคู่การอำนวยความสะดวกการส่งออก ...
www.its.in.th/index.php/component/content/.../8497--qaecq--
AEC kongyut [Compatibility Mode]
21/12/54. 1. 3. สถานการณ์การเคลื อนย้ายแรงงานในอาเซียน. 19. • จํานวนแรงงานเคลือน ย้ายเข้า-. ออกของประเทศในอาซียน. • จํานวนแรงงานเคลือนย้ายเข้า-. ออกของแรงงานไทย ...
home.dsd.go.th/kamphaengphet/AEC/03AEC_kongyut.pdf
เกร็ดน่ารู้ AEC... | Facebook
เกร็ดน่ารู้ AEC Insight วันนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของการบริหารงานด้าน HR เพื่อเตรียมพร้อม การก้าวเข้าสู่ AECอย่างเป็นทางการในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้ ...
th-th.facebook.com/AECinsight/posts/221062827968655
AEC-คน-นวัตกรรม ท้าทายธุรกิจไทย ปี 2012 : i-NewsPaper กรุงเทพธุรกิจ
เมื่อโลกทั้งใบเชื่อมโยงกันแบบไร้ขีดจำกัด การค้าเกิดขึ้นได้ทุกวินาที...แค่เพียงปลายนิ้ว และ ในก้าวย่างที่เศรษฐกิจประชาคมอาเซียนกำลังจะหลอมรวมกันเป็นหนึ่ง.
daily.bangkokbiznews.com/detail/38283
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผานแผนงานเดินหนา AEC นางศ
กรมเจรจาฯ เผยไทยสอบผานแผนงานเดินหนา AEC. นางศรีรัตน รัฐปานะ อธิบดีกรม เจรจาการคาระหวางประเทศ กระทรวงพาณิชย เปดเผย ...
www.aihd.mahidol.ac.th/sites/default/files/images/.../a1_26.pdf
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...