วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2559

นิยาม SME Small and Medium Enterprises ในธุรกิจต่างๆ

SME  ย่อมาจาก small and medium enterprises 

SME ในภาคภาษาไทย นิยามว่า ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  (ทำไมต้องขนาดกลางและขนาดย่อมก็ไม่รู้ ทำไมไม่ขนาดเล็กและขนาดกลาง) หมายถึง ธุรกิจที่มีขนาดของธุรกิจไม่ใหญ่ จำง่ายๆ คือมีพนักงานไม่เกิน 200 คน มีทรัพย์สินไม่เกิน 200 ล้านบาท ที่ต้องมีนิยามของกลุ่มธุรกิจ SME ขึ้นมาเพราะ รัฐบาลเห็นว่าธุรกิจเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย มีการจ้างงานคนจำนวนมาก และเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจของประเทศ แต่หากจะแบ่งให้ละเอียด สามารถแบ่งตามประเภทธุรกิจได้ดังนี้

(ข้อมูลจากสสว.)
SMEกิจการผลิตสินค้า หมายความครอบคลุมถึง การผลิตที่เป็นลักษณะของการประกอบการอุตสาหกรรมทุกประเภท โดยความหมายที่เป็นสากลของการผลิตก็คือการเปลี่ยนรูปวัตถุให้เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ด้วยเครื่องจักรกล หรือเคมีภัณฑ์ โดยไม่คำนึงว่างานนั้นทำโดยเครื่องจักรหรือด้วยมือ ทั้งนี้กิจการผลิตสินค้าในที่นี้รวมถึงการแปรรูปผลิตผลการเกษตรอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นการอุตสาหกรรม การผลิตที่มีลักษณะเป็นวิสาหกิจชุมชน และการผลิตที่เป็นการประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนด้วย

SMEกิจการการบริการ หมายความครอบคลุมถึง การศึกษา การสุขภาพ การบันเทิง การขนส่ง การก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ การโรงแรมและหอพัก การภัตตาคาร การขายอาหาร การขายเครื่องดื่มของภัตตาคารและร้านอาหาร การให้บริการเช่าสิ่งบันเทิงและการพักผ่อนหย่อนใจ การให้บริการส่วนบุคคล บริการในครัวเรือน บริการที่ให้กับธุรกิจ การซ่อมแซมทุกชนิด และการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว
             
SMEกิจการค้าส่งและค้าปลีก  หมายถึง การให้บริการเกี่ยวกับการค้า โดยที่การค้าส่ง หมายถึง การขายสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้แก่ ผู้ค้าปลีก ผู้ใช้ในงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม สถาบัน ผู้ใช้ในงานวิชาชีพ และรวมทั้งการขายให้แก่ผู้ค้าส่งด้วยกันเอง ส่วนการค้าปลีก หมายถึง การขายโดยไม่มีการเปลี่ยนรูปสินค้าทั้งสินค้าใหม่และสินค้าใช้แล้วให้กับประชาชนทั่วไปเพื่อการบริโภคหรือการใช้ประโยชน์เฉพาะส่วนบุคคลในครัวเรือน การค้าในที่นี้มีความหมายรวมถึง การเป็นนายหน้าหรือตัวแทนการซื้อขาย  สถานีบริการน้ำมัน และสหกรณ์ผู้บริโภค

ซึ่งแต่ละธุรกิจ ก็จะมีการกำหนดขนาดของธุรกิจแยกให้เห็นว่าเป็นขนาดย่อม หรือขนาดกลางตามตารางนี้


โดยการแบ่งนี้เพื่อให้ภาครัฐและหน่วยงานสนับสนุนต่างๆได้จัดแผนการสนับสนุนได้อย่างถูกต้อง 

หน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนการทำธุรกิจของ SME ที่ใช้นิยามนี้
  • กระทรวงพาณิชย์
  • กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

องค์กรเอกชนที่ให้การสนับสนุน SME

  • สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
  • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำหรับธุรกิจอื่นๆในการจัดกลุ่ม SME อาจมีนิยามที่ต่างไป อาทิ กลุ่มของธุรกิจธนาคาร ไม่ได้ใช้นิยามนี้ แต่นิยามในด้านของตัวเลขยอดขาย

นิยามธุรกิจ SME ของธนาคารพาณิชย์
ธุรกิจขนาดกลาง Medium ยอดขาย 50-400 ล้านบาทต่อปี
ธุรกิจขนาดเล็ก Small ยอดขาย 10-50 ล้านบาทต่อปี
ธุรกิจขนาดย่อม Micro ยอดขาย ไม่เกิน 10 ล้านบ้านต่อปี

นอกจากนี้ยังมีการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจในมุมของ บริษัทด้านไอที อย่าง Microsoft หรือ IBM ที่มองตามจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้

จะเห็นได้ว่าการแบ่งกลุ่มSME ที่ต่างกัน เกิดจากการ จัดกลุ่มลูกค้า Segmentation เพื่อให้ธุรกิจ หรือ องค์กรสามารถกำหนด การตอบสนองให้ตรงความต้องการของลูกค้าได้อย่างดีที่สุด

แล้วธุรกิจของท่านหล่ะครับ กำหนดลูกค้าไว้อย่างไรบ้าง 
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...