วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2557

5 บทบาทผู้นำ สร้างผู้นำในตัวคุณ (Leadership essentials ) by Dave Ulrich

บทความที่เลื่องชื่อ ของ เรื่องหนึ่งคือ บทความเรื่อง
5 บทบาทของผู้นำ เพื่อให้ผู้นำเข้าใจบทบาทของผู้นำ ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ 
Dave Ulrich ศาสตราจารย์ที่เชี่ยวชาญด้าน Business ประจำมหาวิทยาลัยมิชิแกนบทบาทที่ 1 ผู้นำต้องเป็น นักกลยุทธ์ 
"เป้าหมายในอนาคตคืออะไร" ผู้นำต้องมองเห็นภาพในอนาคตและวางแผนกลยุทธ์ ที่จะทำให้องค์กรไปถึงภาพนั้น โดยการเสนอแนวทางที่ท้าทายและเป็นไปได้ต้องมั่นใจว่าทุกคนในองค์กรมองเห็นภาพและไปในทิศทางเดียวกัน

บทบาทที่ 2 ผู้นำต้อง สามารถผลักดันให้งานสำเร็จ
"ทำอย่างไรให้มั่นใจว่าพวกเรากำลังก้าวไปสู่เป้าหมาย" ผู้นำต้องหาวิธีการเทคนิคต่างๆ ในการแปลงกลยุทธ์ออกมาเป็นแนวทางในการปฎิบัติ ให้ทุกคนปฎิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และยังต้องกำหนดความรับผิดชอบ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ มอบหมายงาน และที่สำคัญต้องมีทีมเวิร์คที่ดี เพื่อร่วมกันผลักดันงานให้เป็นรูปธรรม

บทบาทที่ 3 ผู้นำต้องรู้จักใช้คนเก่งให้เต็มศัพยภาพ 
"เรากำลังก้าวไปในทิศทางเดียวกันธุรกิจหรือไม่" ผู้นำต้องสามารถสร้าง หรือรักษาคนเก่งไว้ โดยกำหนดทักษะที่ต้องการ หลังจากนั้นก็สรรหา คนเก่ง และ รักษา เอาไว้แต่ตั้งมั่นใจว่าเขาได้ใช้ความสามารถหรือศักยภาพของเขาอย่างเต็มที่ โดยที่ไม่ลืมที่จะสร้างความเป็นมืออาชีพ และความผูกพันธ์ต่อองค์กร ให้กับคนเก่งด้วย

บทบาทที่ 4 ผู้นำต้องเข้าในในการพัฒนาทุนมนุษย์
"เราจะอยู่ได้อย่างไรในยุคสมัยต่อไป"  ผู้นำต้องมองเห็นทิศทางมองเห็นอนาคต ต้องมั่นในว่าการจัดการคนในระยะสั้นตอนนี้ จะสามารถพัฒนาทุนมนุษย์ ให้องค์กรประสบความสำเร็จได้ในระยะยาว โดยต้องมีการสรรหาคนรุ่นใหม่เพื่อนำมาสร้างและพัฒนาให้เป็นผู้นำขององค์กรรุ่นต่อไป

บทบาทที่ 5 ผู้นำต้องเป็นคนเก่ง
หัวใจสำคัญของผู้นำต้อง "เก่งคน เก่งงาน" และ "เก่งงาน เก่งคน" มีความเชียวชาญในงานที่รับผิดชอบพัฒนาตนเองให้เก่งขึ้นตลอดเวลา โดยการเรียนรู้จากช่องทางต่างๆ และการเรียนรู้จากประสบการณ์ ในการทำงานที่ผ่านมา เพื่อให้มั่นใจว่าตนเองเก่งมากพอสำหรับการทำงานภายใต้ สภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วสุดท้ายฝาก link สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านแต่เก่งภาษา มาฟังในภาษาฝรั่งบ้างก็ได้นะคับ
https://soundcloud.com/hbrideacast/148-the-5-leadership?utm_source=soundcloud&utm_campaign=mshare&utm_medium=twitter&utm_content=http://soundcloud.com/hbrideacast/148-the-5-leadership

ขอบคุณการจุดประกายความรู้นี้จาก Leadership Development Program ของ KASIKORNTHAI


แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...