วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

15 กลยุทธ์ของการเป็นผู้นำ ของ บัณฑูร ล่ำซำ

15 กลยุทธ์ของการเป็นผู้นำ
ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ CEO ฝีปากกล้า บัณฑูร ล่ำซำ ในนิตยสาร WHO

การบริหารงานให้ประสบความสำเร็จมี 15 กลยุทธ์การเป็นผู้นำดังนี้
1. บุกบั่น มุ่งมั่น ขยัน และอดทน
2. เปลี่ยนแปลงตามสภาพเพื่อดำรงอยู่อย่างยั่งยืน
3. สู่ความเป็นหนึ่งด้วยเทคโนโลยี
4. มีวิสัยทัศน์ คมลึก และกว้างไกล
5. กล้าคิด กล้าทำ และยืนหยัดในหลักการอย่างมั่นคง บริหารด้วยความถูกต้องตรงไปตรงมาไม่บริหารตามความถูกใจของตนเอง
6. ยึดถือบุคลากรหรือพนักงานว่ามีความสำคัญและมีคุณค่าต่อองค์กร
7. ผสมผสานศาสตร์การบริหารแบบตะวันตกกับศาสตร์การบริหารตะวันออก
8. กดดันอย่างสร้างสรรค์ เช่นการให้คนในองค์กรมีความรู้ การทำงานแบบใหม่ ซึ่งเขาได้ประกาศว่าพนักงานทุกคนต้องมีทักษะพื้นฐาน 5 ประการดังนี้ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เหตุผลในการแก้ไขปัญหา ภาษาอักกฤษและภาษาไทย ซึ่งได้จัดให้มีการสอบทุกปี ทำให้พนักงานทุกคนต้องเร่งพัฒนาตนเอง
9. ตัดสินใจรวดเร็ว แก้ปัญหาอย่างฉับพลันด้วยยุทธวิธี”ตัดนิ้วรักษามือ” เช่นกลยุทธ์ที่ใช้ในการตัดไฟแนนซ์ที่เป็นหนี้เสียทิ้งเพื่อรักษาระบบใหญ่ให้อยู่รอด
10. การบริหารแบบธรรมาภิบาล
11. สร้างแบรนด์หรือยี่ห้อให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ เน้นการบริการที่เหนือกว่าธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
12. บริหารด้วยคุณธรรม ด้วยความสุขุม มีสติสัมปชัญญะ ไม่ใช้อารมณ์ และเสียสละเพื่อสังคม
13. เน้นการนำที่เข้มแข็ง เด็ดขาด และมีวินัยเข้มงวด
14. บริหารแบบกระจายอำนาจ มอบอำนาจการตัดสินใจให้ผู้บริหารทุกระดับ
15. สร้างพันธมิตรทางธุรกิจด้วยยุทธวิธี “ร่วมมือท่ามกลางการแข่งขัน”


บทความที่น่าสนใจ

สุขภาพที่ดี ต้องเริ่มต้นที่ดีจากภายในสู่ภายนอก แบรนด์ที่ดีก็เช่นกัน


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...