วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

MedicalHub โอกาสทองของธุรกิจ SME ไทย(ตอนที่ 3)


การเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ตอบรับกับการเติบโตของ การเป็น Medical Hub ของประเทศไทยแม้ว่าหลายๆ ฝ่าย จะมองว่าปัจจุบัน ไทยได้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical Hub of Asia) แล้ว แต่ทั้งนี้ ยังมีคู่แข่งที่สำคัญอย่างสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ที่มีความพร้อมที่จะขึ้นมาเป็น Medical Hub ได้เช่นกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจร่วมกัน เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้อย่างมั่นคง โดยปัจจัยที่ผู้ประกอบการธุรกิจบริการทางการแพทย์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก จะต้องให้ความสำคัญและมีการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกับตลาด Medical Hub ที่จะขยายตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่


1พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการ นับเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาความเป็น Medical Hub ของไทย เพราะการที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาลในไทย รวมถึงเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยเพิ่มขึ้นทุกปีนั้น เป็นเพราะคุณภาพและมาตรฐานในการให้บริการของไทยที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล และเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในเรื่องของการให้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการมี Service Mind ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยที่แตกต่างไปจากประเทศคู่แข่ง ซึ่งจุดนี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องรักษาระดับมาตรฐานเอาไว้2 พัฒนาทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร การเป็น Medical Hub มีจุดหมายเพื่อรองรับกับคนไข้ชาวต่างชาติที่จะเลือกเดินทางเข้ามารับบริการทางการแพทย์ในไทย ทำให้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการควรเร่งพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของบุคลากร เพราะหากการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าไม่สามารถสื่อความให้เข้าใจตรงกันได้ ก็นับเป็นอุปสรรคในการทำธุรกิจ และอาจจะทำให้สูญเสียลูกค้าไปให้กับคู่แข่งที่มีความพร้อมทางด้านภาษาได้อย่างง่ายดาย3 การศึกษาพฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า ลูกค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการทางการแพทย์ รวมถึงการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพในไทยมีหลายกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นสหรัฐฯ ยุโรป ตะวันออกกลาง หรือเอเชีย ซึ่งแต่ละกลุ่มอาจมีพฤติกรรม หรือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ผู้ประกอบการแต่ละธุรกิจควรศึกษาพฤติกรรมของลูกค้า ประเภทของกิจกรรมที่ลูกค้าชื่นชอบ เพื่อที่จะได้เตรียมกิจกรรม หรือจัดโปรแกรมต่างๆ ได้ตรงกับความต้องการของลูกค้า4 การรวมตัวเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีแต่ละธุรกิจควรมีการรวมกลุ่มกัน เพื่อให้ธุรกิจมีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เพื่อเตรียมจัดโปรแกรมแพคเกจให้กับลูกค้าต่างชาติ โดยที่แต่ละธุรกิจอาจจะมีตัวแทนคอยประสานงานระหว่างกัน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่างชาติที่เดินทางเข้ามารับการบริการในไทย ยกตัวอย่างเช่น


5 การทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ภาครัฐและเอกชนควรมีการสนับสนุนและส่งเสริมการทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร และจูงใจให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาใช้บริการในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น การ Road Show ไปตามประเทศต่างๆ ที่ทางภาครัฐจัดขึ้น ซึ่งถือเป็นการใกล้ชิดกับลูกค้าชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี หรือการทำการตลาดผ่าน Social Media Marketing ที่น่าจะเหมาะกับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี เพราะสามารถลดต้นทุนการทำประชาสัมพันธ์และเข้าถึงลูกค้าทุกกลุ่มได้อย่างกว้างขวาง เป็นต้นกล่าวโดยสรุปแล้ว การผลักดันให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์แห่งเอเชีย (Medical Hub of Asia) ไม่เพียงแต่ธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยเท่านั้นที่จะได้รับประโยชน์ แต่การเป็น Medical Hub ของไทยยังเอื้อประโยชน์ให้กับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจที่พัก ธุรกิจสปาและนวดแผนไทย รวมไปถึงธุรกิจค้าปลีก และร้านอาหาร ต่างก็มีโอกาสที่จะสร้างรายได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ยังมีคู่แข่งอีกหลายประเทศต่างก็หมายชิงตลาด Medical Hub เพราะเล็งเห็นถึงโอกาสในการดึงรายได้เข้าประเทศที่จะสะพัดไปยังธุรกิจต่างๆ อย่างมหาศาล อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และอินเดีย ดังนั้น แม้ว่าปัจจุบันไทยจะมีหลายปัจจัยสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเป็น Medical Hub ของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็น การบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานในระดับสากล การมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย รวมไปถึงเอกลักษณ์ของคนไทยในการให้บริการด้วยใจ แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ไทยกลายเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ได้อย่างมั่นคง คือ นโยบายภาครัฐและแผนรุกตลาดของภาคเอกชนที่ร่วมมือกันผลักดันให้ธุรกิจ Healthcare ของไทยมีอนาคตก้าวไกล ในขณะเดียวกันก็ควรเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการเป็น Medical Hub และความมั่นคงในการให้บริการทางด้านสาธารณสุขพื้นฐานแก่คนในประเทศ เพราะหากธุรกิจ Healthcare ของไทยมีความแข็งแกร่ง ก็ย่อมหมายถึงโอกาสในการเติบโตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ด้วยเช่นกัน

ที่มา KSME Analysis
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...