วันจันทร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2556

ศูนย์รวมข้อมูลAEC เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน aec manual


ศูนย์ข้อมูลAEC มีเอกสารมากมายที่หน่วยงานภาครัฐและภาพเอกชนได้จัดทำขึ้นที่เป็นความรู้เกี่ยวกับ AEC ในฐานะที่ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือ SME เข้าสู่ประชาคมอาเซี่ยน  จึงขอรวบรวมเอาไว้เพื่อเป็นการง่ายแก่การค้นหา และเพื่อความรู้สาธารณะ
AEC วาระแห่งชาติ SME  

คู่มือการเตรียมความพร้อม เข้าสู่ประชาคมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จัดทำโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่จะให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินตนเอง และจัดทำแผนเบื้องต้นเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ฉบับเต็ม) >> http://goo.gl/IuBv7

ศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Information Center www.thailandaec.com
วัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจและให้บริการข้อมูลที่ถูกต้องแก่ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่มี ความสนใจ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับการเจรจาเพื่อรวมตัวทางเศรษฐกิจสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 การจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC Information Center นี้จะช่วยสร้างโอกาสให้กับทุกภาคส่วนให้ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด
รวม Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ AEC ในกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงพาณิชย์ http://www.moc.go.th/ 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ http://www.dtn.go.th/
กรมการค้า ต่างประเทศ  http://www.dft.moc.go.th/  สายด่วน 1385
กรมส่งเสริมการ ส่งออก http://www.ditp.go.th สายด่วน 1169
กรมทรัพย์สินทางปัญญา  http://www.ipthailand.go.th  สายด่วน 1368
ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดทำเขตการค้าเสรี (FTA) thaifta.com
หน่วยงานด้านการเยียวยาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจาก AEC 
กองทุนเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ ติดต่อที่สำนักงานสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2547-4818 โทรสาร 0-2547-4816 หรือสายด่วน 1385
กองทุนช่วยเหลือปรับโครงสร้างด้านการเกษตร ภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ http://www.moac.go.th หรือสายด่วน 1170 เลขที่ 3 ถนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
               
รวม Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ AEC ในกระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม
SME.go.th                
สำนักพัฒนาหน่วยบริการอุตสาหกรรม (สพบ.) กระทรวงอุตสาหกรรม www.thaisp.org
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม http://www.dip.go.th/


รวม Link หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ AEC ในกระทรวงการต่างประเทศ
กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  www.mfa.go.th ให้ข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ในรูปแบบของอีบุ๊ก ที่จัดทำข้อมูลเบื้องต้นของประเทศสมาชิกอาเซียน
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ภายใต้กระทรวงการต่างประเทศ www.aseanthailand.org ข้อมูลเกี่ยวกับการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในหลากหลายมิติ ทั้งข่าวสาร และข้อมูลในเชิงสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ในเว็บไซต์ ทั้งนี้ สมาคมยังจัดทำจดหมายข่าวสมาคมอาเซียนราย 3 เดือน

สำหรับภาคเอกชน ก็มีองค์กรที่ทำงานให้ความรู้และสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีความพร้อมสู่ AEC
ธนาคารกสิกรไทย http://www.ksmecare.com 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โครงการ AEC prompt  http://www.thaichamber.org/scripts/aec.asp
และข้อมูลใน Blog oweera http://oweera.blogspot.com/search/label/AEC
http://www.facebook.com/AECGeek 


แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...