วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

จุดแข็งของภาคอุตสาหกรรมไทย สำหรับการแข่งขันใน AEC

ภาคอุตสาหกรรมของไทยยังมีจุดแข็งที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ 5 ด้าน คือ 
1.แรงงานที่มีทักษะฝีมือสูง 
2.มีวัตถุดิบทางการเกษตรที่มีศักยภาพทั้งปริมาณและคุณภาพ 
3.มีที่ตั้งเหมาะสมเป็นศูนย์กลางภูมิภาค โดยเฉพาะในแง่ของที่ตั้งเศรษฐกิจ 
4.มีการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกและอากาศ ที่ครอบคลุมและรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพัฒนาการทางธุรกิจการค้าและการอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งเมื่อเทียบกับหลายประเทศในอาเซียน

จุดแข็ง ของภาคอุตสาหกรรมที่ยังคงมีอยู่แต่หากไม่พัฒนาต่อไม่นานเพื่อนบ้านเราก็จะไล่ทัน
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...