วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Public Relationship Strategy(การประชาสัมพันธ์เชิงรุก) for SME 

ดร.พจน์ แนะว่า “เป้าหมายขององค์กรอยู่ที่ลูกค้าต้องเป็นศูนย์กลาง  เพราะหากลูกค้าไม่พอใจก็จะเกิดการร้องเรียน  ซึ่งนอกจากไม่เป็นไปในทิศทางที่ต้องการแล้วจะส่งผลเสีย เป็นอุปสรรคถึงภาพลักษณ์องค์กรได้  และ การที่เรามีอัตลักษณ์ที่ชัดเจนก็จะทำให้คนจำองค์กรได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่อง แบบพนักงาน บุคลิกหรือสีขององค์กร ที่นำไปสู่ความผูกพันธ์แนบแน่นกับองค์กร และยังนำมาซึ่งมูลค่าทางการตลาด ก็คือการที่ลูกค้าหันมาเลือกใช้สินค้าและบริการมากขึ้นนั่นเอง”

เราควรจะต้องสื่อสารกลยุทธ์อย่างไรในการสร้างภาพลักษณ์องค์กรเพื่อให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายที่ต้องการ ดร.พจน์ เสนอเครื่องมือ (Communication Tools) ในการสร้างภาพลักษณ์ไว้ดังนี้

1. ต้องมีการเน้นย้ำเผยแพร่ข่าวสาร (Publicity) อย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำองค์กรให้ได้

2.  มีกลยุทธ์ในการใช้สื่อต่างๆ (Media Strategies) ทั้งสื่อมวลชน ไม่ว่าจะเป็นสื่อส่วนกลางหรือสื่อท้องถิ่น รวมถึงสื่ออื่นๆ โดยที่เนื้อหาจะต้องมีความแปลกใหม่ฉีกแนวและน่าสนใจ

3. มีการรุกด้านชุมชนสัมพันธ์ (Community relations) จะต้องทำให้ชุมชนรอบข้างรู้สึกว่าองค์กรเราเป็นเพื่อนบ้านที่ดีได้ในชุมชนนั้นให้ได้
4.  ชูกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หรือการมีจิตอาสานั่นเอง

5.  ปูทางเครือข่ายสัมพันธ์ (Networking and Relations) ที่ดี องค์กรจำเป็นต้องมีเครือข่ายที่ช่วยประสานในการดำเนินงานในด้านต่างๆที่จะทำให้งานสามารถจะลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. เพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Events) ควรมีการจัดกิจกรรมพิเศษซึ่งจะทำให้คนเกิดความสนใจ แต่กิจกรรมพิเศษนั้นจะต้องตอบวัตถุประสงค์ขององค์กรได้เป็นอย่างดี

7.  มีการพัฒนาบุคลากรและการสื่อสาร (Resource Development and Internal Communication) การจะบริหารภาพลักษณ์องค์กร คนในองค์กรจะต้องมีความพร้อม เพราะบุคลากรเป็นปัจจัยสำคัญในสร้างภาพลักษณ์ได้เป็นอย่างดียิ่ง

8.  การบริหารประเด็นข่าว (Issue Management) จะต้องมีการวางแผนว่าในแต่ละปีนั้น องค์กรต้องการจะมีข่าวอะไรบ้างให้ปรากฏในสื่อต่างๆ  และข่าวที่ได้นำเสนอนั้นจะต้องกำหนดโดยองค์กรไม่ใช่ให้สื่อกำหนดเอง

9.  มีการจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) ที่ แยบยล องค์กรจะต้องมีการเตรียมแผนรับมือกับปัญหาไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับเหตุที่จะ เกิดความเสียหายกับองค์กร หรือเพื่อบรรเทาวิกฤตในองค์กรให้ลดลง และ

10. มีการสร้างภาพลักษณ์ตราสินค้าและเครื่องมือประชาสัมพันธ์อื่นๆ (Branding Building and PR Tools) ประชาสัมพันธ์นับเป็นเครื่องมือที่องค์กรใช้กันมากที่สุด เพราะการประชาสัมพันธ์ เป็นการกระจายข้อมูลให้กับผู้คนได้อย่างรวดเร็วและจำนวนมากให้จดจำได้ และสามารถครอบคลุมพื้นที่สื่อได้ตามที่ต้องการและสร้างความน่าสนใจได้เป็น อย่างดี

* ที่มา:  เจาะลึก! การสื่อสารเชิงกลยุทธ์เพื่อการบริหารภาพลักษณ์องค์กร ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...