วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน ของสิบประเทศอาเซียน

AEC 2558 ประชาคมอาเซียนของเรา 10 ประเทศจะเริ่มใช้ข้อตกลงทางการค้าที่สร้างขึ้นมาเพื่อสร้างเศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนให้เข้มแข็ง แต่คนไทยเรามักมองเป็นภัยคุกคามแต่ถึงอย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยภายนอกเราควรรีบวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนตัวเองเพื่อปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องทั้งรับและรุก จุดแข็งจุดอ่อน ของประเทศอาเซียน


ขอบคุณข้อมูลจาก AEC Thai .com

จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศสิงคโปร์
จุดแข็ง
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุดของอาเซียน และติดอันดับ 15 ของโลก
- การเมืองมีเสถียรภาพ
- เป็นศูนย์กลางทางการเงินระหว่างประเทศ
- แรงงานมีทักษะสูง
- ชำนาญด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล และธุรกิจ - มีที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางเดินเรือ

จุดอ่อน
- พึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบและขาดแคลนแรงงานระดับล่าง
- ค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจสูง

ประเด็นที่น่าสนใจ
- พยายามขยายโครงสร้างเศรษฐกิจมายังภาคบริการมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพาการส่งออกสินค้า-------------------------------------------------------------------------------------------------------


จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศอินโดนีเซีย
จุดแข็ง

- ขนาดเศรษฐกิจใหญ่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ตลาดขนาดใหญ่ (ประชากรมากเป็นอันดับ 4 ของโลก และมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้)
- มีชาวมุสลิมมากที่สุดในโลก
- มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและจำนวนมาก โดยเฉพาะถ่านหิน น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ โลหะต่างๆ
- ระบบธนาคารค่อนข้างแข็งแกร่ง

จุดอ่อน
- ที่ตั้งเป็นเกาะและกระจายตัว
- สาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร โดยเฉพาะการคมนาคม และการเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
- รัฐบาลยังดูแลความเป็นอยู่ไม่ทั่วถึง หลายเชื้อชาติมีการแตกแยกกัน

ประเด็นที่น่าสนใจ
- การลงทุนส่วนใหญ่เน้นใช้ทรัพยากรในประเทศเป็นหลักจุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศมาเลเซีย
จุดแข็ง
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 3 ของอาเซียน
- มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 3 และก๊าซธรรมชาติมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
- ระบบโครงสร้างพื้นฐานครบวงจร
- แรงงานมีทักษะปานกลาง-สูง

จุดอ่อน
- จำนวนประชากรค่อนข้างน้อย ทำให้ขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะระดับล่าง
- แบ่งแยกเชื้อชาติที่รุนแรง ส่งผลให้มีปัญหาด้านการเมืองบ่อยๆ - น้ำมันดิบที่ผลิตเอง ส่วนใหญ่ยังไร้คุณภาพ และใช้เฉพาะในประเทศ จึงทำให้ราคาถูกกว่าไทยและทีอื่นๆ

ประเด็นที่น่าสนใจ
- ตั้งเป้าหมายเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในปี 2563
- ฐานการผลิตและส่งออกสินค้าสำคัญที่คล้ายคลึงกับไทย
- มีนโยบายพัฒนาการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงอย่างจริงจัง

จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศบรูไน


จุดแข็ง
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีอยู่ในอันดับ 2 ของอาเซียน และอันดับ 26 ของโลก
- การเมืองค่อนข้างมั่นคง
- เป็นผู้ส่งออกน้ำมัน และมีปริมาณสำรองน้ำมันอันดับ 4 ของอาเซียน
- สวัสดิการครบครันที่รัฐบาลจัดสรรให้

จุดอ่อน
- ตลาดขนาดเล็ก ประชากรประมาณ 4 แสนคน
- ขาดแคลนแรงงาน
- ประชากรรายได้สูงแต่กำลังซื้อต่ำ ยังขาดแคลนการพัฒนาอีกหลายด้าน

ประเด็นที่น่าสนใจ
- มีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจใกล้ชิดกับสิงคโปร์ มาเลเซีย และอินโดนีเซีย
- การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศพึ่งพาสิงคโปร์เป็นหลัก
- ให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางอาหารค่อนข้างมากจุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศฟิลิปปินส์จุดแข็ง
- ประชากรจำนวนมากอันดับ 12 ของโลก (>100 ล้านคน)
- แรงงานทั่วไปมีความรู้-สื่อสารภาษาอังกฤษได้

จุดอ่อน
- ที่ตั้งห่างไกลจากประเทศสมาชิกอาเซียน
- ระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสวัสดิภาพทางสังคมยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
- คอรัปชั่นไม่โปร่งใส ซึ่งเป็นปัญหาหนักของประเทศ บวกกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย พายุจู่โจมทุกปี

ประเด็นที่น่าสนใจ
- สหภาพแรงงานมีบทบาทค่อนข้างมาก และมีการเรียกร้องเพิ่มค่าแรงอยู่เสมอ
- การลงทุนส่วนใหญ่เป็นการรองรับความต้องการภายในประเทศเป็นหลักจุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศเวียดนามจุดแข็ง
- ประชากรจำนวนมากอันดับ 14 ของโลก (~90 ล้านคน)
- มีปริมาณสำรองน้ำมันมากเป็นอันดับ 2 ของเอเชียแปซิฟิก
- มีแนวชายฝั่งทะเลยาวกว่า 3,200 กิโลเมตร
- การเมืองมีเสถียรภาพ
- ค่าจ้างแรงงานเกือบต่ำสุดในอาเซียน รองจากกัมพูชา

จุดอ่อน
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร
- ต้นทุนที่ดินและค่าเช่าสำนักงานค่อนข้างสูง - ปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งทะยาน เศรษฐกิจบางช่วงอาจชะลอตัว

ประเด็นที่น่าสนใจ
- มีรายได้และความต้องการสูงขึ้นจากเศรษฐกิจที่โตเร็ว

จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศกัมพูชา


จุดแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำ ป่าไม้ และแร่ชนิดต่างๆ
- ค่าจ้างแรงงานต่ำสุดในอาเซียน (1.6 USD/day)

จุดอ่อน
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
- ต้นทุนสาธารณูปโภค (น้ำ ไฟฟ้า และการสื่อสาร) ค่อนข้างสูง
- ขาดแคลนแรงงานมีทักษะประเด็นที่น่าสนใจ
- ประเด็นขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชาอาจบั่นทอนโอกาสการขยายการค้า-การลงทุนระหว่างกันในอนาคตได้จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศลาวจุดแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายและอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะน้ำและแร่ชนิดต่างๆ
- การเมืองมีเสถียรภาพ
- ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.06 USD/day)

จุดอ่อน
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา การคมนาคมไม่สะดวก ไม่มีทางออกสู่ทะเล - ประเทศทรัพยากรมาก แตยังขาดเทคโนโลยีในการขุดเจาะมาใช้ประโยชน์

ประเด็นที่น่าสนใจ
- การลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน พลังงานน้ำ และเหมืองแร่

จุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศพม่าจุดแข็ง
- มีทรัพยากรธรรมชาติ น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจำนวนมาก
- มีพรมแดนเชื่อมโยงจีนและอินเดีย
- ค่าจ้างแรงงานค่อนข้างต่ำ (2.5 USD/day) - เปิดประเทศเตรียมเป็นประชาธิปไตยเต็มรูปแบบ

จุดอ่อน
- ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานยังไม่พัฒนาเท่าที่ควร
- ความไม่แน่นอนทางการเมือง และนโยบาย - ปัญหาชนกลุ่มน้อยที่ยังต้องการแบ่งแยกเชื้อชาติและดินแดน

ประเด็นที่น่าสนใจ
- การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในประเทศเชิงรุก ทั้งทางถนน และท่าเรือ - ส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติจุดแข็ง จุดอ่อนของ ประเทศไทยจุดแข็ง - เป็นฐานการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าเกษตรหลายรายการรายใหญ่ของโลก
- ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลางโครงข่ายเชื่อมโยงคมนาคมด้านต่างๆในอาเซียน
- สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง
- ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง
- มีแรงงานมีฝีมือจำนวนมาก
- รายได้ประชากรสูงอันดับที่ 4 ของอาเซียน ประชาชนมีกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้น - อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและภาคบริการแข็งแกร่งจุดอ่อน
- แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ
- เทคโนโลยีการผลิตส่วนใหญ่ยังเป็นชั้นกลาง
- การเมืองไม่สงบ สามจังหวัดชายแดนใต้ ภัยพิบัติจู่โจมที่ยังต้องเร่งพัฒนาประเด็นที่น่าสนใจ
- ตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางอาเซียนในหลายด้าน อาทิ ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และศูนย์กลางการท่องเที่ยว
- ดำเนินงานตามแผนปรับตัวสู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ยของอาเซียนที่ 53% สะท้อนการเตรียมพร้อมอย่างจริงจัง - ตั้งเป้าให้เป็นประเทศอุตสหกรรมควบคู่เกษตรกรรมภายในปี 2563 และจะประกาศเป็นประเทศพัฒนาแล้วเช่นเดียวกับมาเลเซีย - จะริเริ่มโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงประเทศแรกในอาเซียน เจรจากับจีนและญี่ปุ่น-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลจาก AEC-Thai.comแสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...