วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

หลักสูตรประกาศนียบัตรการบ่มเพาะธุรกิจระดับพื้นฐาน BUSINESS INCUBATIONหลักสูตรประกาศนียบัตรการบ่มเพาะธุรกิจของ Thai-BISPA
Thai-BISPA ได้ตระหนักความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์              จึงได้ร่วมกับ InfoDev ที่เป็นหน่วยงานภายใต้ ธนาคารโลก จัดการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรการบ่มเพาะธุรกิจนี้ขึ้น ผู้เข้า  อบรมครบทุกโมดูลจะได้รับประกาศนียบัตรจาก Thai-BISPA และ InfoDev
หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบจากการนำความต้องการในเชิงลึกของการบ่มเพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริบทของประเทศกำลังพัฒนาต่างๆ เป็นสำคัญ มาพัฒนาหลักสูตรเพื่อความเหมาะสม โดยสำรวจการบ่มเพาะธุรกิจจากทั่วแอฟริกา, เอเชียตะวันออกและแปซิฟิก ยุโรปและเอเชียกลาง, ลาตินอเมริกาและแคริเบียนตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือและเอเชียใต้ ด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า 30 ท่าน หัวข้อที่ออกแบบมานั้นมีครอบคลุม ตั้งแต่มือใหม่ถึงมืออาชีพที่ผ่านประสบการณ์มาแล้ว แบ่งออกเป็น 3 ระดับ 11 โมดูล หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรสากลที่ใช้ในต่างประเทศ ผู้เข้าอบรมครบหลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรที่ออกโดย Thai-BISPA และ InfoDev
กลุ่มเป้าหมาย
·        ผู้บริหารของหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์
·        บุคลากรของหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์
·        ผู้มีส่วนได้เสียกับหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์
·        ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์
·        ผู้สนใจทั่วไป
ระดับพื้นฐาน (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
โมดูล 1 - คำนิยามบ่มเพาะวิสาหกิจและหลักการ
โมดูล 2 - โมเดลศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจรวมถึงปัจจัยความสำเร็จ
โมดูล 3 – การวางแผนศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และ ข้อควรรู้เรื่องกฎหมายไทยและระเบียบ
ระดับกลาง (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
โมดูล 4 - การตลาดบ่มเพาะธุรกิจและการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โมดูล 5 - การเงินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โมดูล 6 - ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ
โมดูล 7 - ตรวจสอบ
, การประเมินและเปรียบเทียบ Incubators ธุรกิจ
ระดับสูง (ระยะเวลาอบรม 4 วัน)
โมดูล 8 - การดำเนินการให้คำปรึกษาเป็นบริการบ่มเพาะวิสาหกิจ
โมดูล 9 - ข้อเสนอและสินเชื่อสำหรับลูกค้าบ่มเพาะวิสาหกิจ
โมดูล 10 - เชิงพาณิชย์เทคโนโลยีผ่านบ่มเพาะวิสาหกิจ
โมดูล 11 - การจัดตั้งธุรกิจบริการเสมือนบ่มเพาะวิสาหกิจกำหนดการ
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรประกาศนียบัตรการบ่มเพาะธุรกิจระดับพื้นฐาน
ในระหว่างวันที่ 5 –8 มิถุนายน 2555
ณ อาคาร 1 ชั้น 14  ห้องชบา 2  โรงแรมบางกอกชฎา ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
จัดโดย สมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA)
***********************************
วันที่
เวลา
กำหนดการ
5 มิถุนายน 2555
08.30 น. – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.
WELCOMING
โดย : รศ. ดร. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด    ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท

10.30 น. – 11.00 น.
Break

11.00 น. – 12.00 น.
AN INTRODUCTION TO BUSINESS INCUBATION               
โดย : รศ. ดร. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด   ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท

12.00 น. – 13.00 น.
Lunch

13.00 น. – 14.30 น.
PRINCIPLES AND ELEMENTS OF BUSINESS INCUBATION
โดย : รศ. ดร. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด   ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท

14.30 น. – 15.00 น.
Break

15.00 น. – 16.00 น.
GOOD BUSINESS INCUBATION PRACTICES
โดย : รศ. ดร. อุษณีย์ ยศยิ่งยวด   ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท


วันที่
เวลา
กำหนดการ
6 มิถุนายน 2555
08.30 น. – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.
INCUBATOR MODELS
โดย
: ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท   นายปฤษฎา หิรัญบูรณะ

10.30 น. – 11.00 น.
Break

11.00 น. – 12.00 น.
DECIDING ON THE APPROPRIATE BUSINESS MODEL TO USE
and SUPPORTING ENTITIES – ASSOCIATIONS AND NETWORKS
โดย
: ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท นายปฤษฎา หิรัญบูรณะ

12.00 น. – 13.00 น.
Lunch

13.00 น. – 14.30 น.
ESTABLISHING AND MANAGING AN INCUBATOR FOR SUCCESS
and ASPECTS TO AVOID FOR SUCCESSFUL BUSINESS INCUBATION
โดย
: ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท  นายปฤษฎา หิรัญบูรณะ

14.30 น. – 15.00 น.
Break

15.00 น. – 16.00 น.
FINANCING SUCCESS
โดย
: ดร. มัลลิกา  สังข์สนิท  นายปฤษฎา หิรัญบูรณะ


วันที่
เวลา
กำหนดการ
7 มิถุนายน 2555
08.30 น. – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.
FEASIBILITY STUDY PLANNING
โดย
: นายเฉลิมพล  ตู้จินดา   ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

10.30 น. – 11.00 น.
Break

11.00 น. – 12.00 น.
FEASIBILITY STUDY PLANNING
โดย
: นายเฉลิมพล  ตู้จินดา   ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

12.00 น. – 13.00 น.
Lunch

13.00 น. – 14.30 น.
BUSINESS PLANNING
โดย
: นายเฉลิมพล  ตู้จินดา   ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

14.30 น. – 15.00 น.
Break

15.00 น. – 16.00 น.
BUSINESS PLANNING
โดย
: นายเฉลิมพล  ตู้จินดา    ดร. รัตนา เวทย์ประสิทธิ์

วันที่
เวลา
กำหนดการ
8 มิถุนายน 2555
08.30 น. – 09.00 น.
ลงทะเบียน

09.00 น. – 10.30 น.
ข้อควรรู้เรื่องกฎหมายธุรกิจและระเบียบไทย (ช่วงที่ 1)
โดย : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล

10.30 น. – 11.00 น.
Break

11.00 น. – 12.00 น.
ข้อควรรู้เรื่องกฎหมายธุรกิจและระเบียบไทย (ช่วงที่ 2)
โดย : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล

12.00 น. – 13.00 น.
Lunch

13.00 น. – 15.00 น.
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

15.00 น. – 15.30 น.
Break

15.30 น. – 16.00 น.
มอบประกาศนียบัตร
โดย : ศาสตราจารย์ ดร. ชัชนาถ เทพธรานนท์

สมาชิก Thai-BISPA 18,000 บาท / ท่าน (จำกัดสิทธิ์ 1 หน่วยงานสมาชิก ต่อ 1 ท่าน) 
บุคคลทั่วไป 24,000 บาท / ท่าน


ติดต่อผู้ประสานงาน นางสาวปิยธิดา ธนกัญญา เจ้าหน้าที่การเงิน (085-0109795)


แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...