วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ธุรกิจบริการ Srevice : “รู้จัก-พร้อมรุก-ตั้งรับ” ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ธุรกิจบริการ :  รู้จัก-พร้อมรุก-ตั้งรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
มกราคม 2555

        การเปิดเสรีบริการอาเซียนภายใต้ความตกลงว่าด้วยการบริการของอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ทำให้มีการยกเลิกข้อจำกัดในการค้าบริการระหว่างกันในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น ทั้งในแง่การเปิดเสรีเชิงลึกมากขึ้นผ่านการขยายเพดานสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนชาติอาเซียนอื่นในแต่ละประเทศอาเซียน ซึ่งกำหนดเป้าหมายการเปิดเสรีไว้ที่สูงสุดร้อยละ 70 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด  และมีสาขาบริการเร่งรัดการเปิดเสรีในปี 2553 จำนวน 4 สาขาได้แก่ สาขาโทรคมนาคมและสาขาคอมพิวเตอร์ (e-ASEAN) สาขาบริการสุขภาพ สาขาท่องเที่ยว  และสาขาบริการขนส่งทางอากาศ จากนั้นจะมีการเปิดเสรีสาขาบริการโลจิสติกส์ในปี 2556 และทยอยเปิดเสรีสาขาบริการอื่นๆ ภายในปี 2558 นอกจากนี้ ยังตั้งเป้าขยายการเปิดเสรีในเชิงกว้างซึ่งจะทยอยเปิดเสรีบริการสาขาย่อยในแต่ละสาขาบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งความคืบหน้าในการเปิดเสรีภาคบริการตามเป้าหมายที่สมาชิกอาเซียนได้ตกลงกันไว้นั้น พบว่า หลายประเทศอาเซียนค่อนข้างเปิดเสรีธุรกิจบริการในประเทศรับการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะ CLM ซึ่งเปิดเสรีการลงทุนธุรกิจบริการให้นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นได้เป็นสัดส่วนสูงสุด 100%
        ทั้งนี้ ในการรุกตลาดอาเซียน ผู้ประกอบการ SMEs ไทยควรเตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ โดยอาจเริ่มจากขยายการลงทุนผ่านสายสัมพันธ์/พันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศ หรือหากไม่มีสายสัมพันธ์/พันธมิตรอยู่ ควรเสาะหาโอกาสในการขยายธุรกิจโดยอาศัยช่องทางความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการรายใหญ่ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจตน ซึ่งค่อนข้างมีศักยภาพในการทำธุรกิจในต่างประเทศ อันจะเกื้อหนุนให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่าการก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยไม่มีพื้นฐานความสัมพันธ์หรือความพร้อมรองรับ  นอกจากนี้ ผู้ประกอบการยังควรประเมินความพร้อมทางธุรกิจ ศึกษาคู่แข่งในตลาด รวมทั้งพื้นที่ลงทุนและพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเป้าหมาย ขณะเดียวกันผู้ประกอบการ SMEs ที่ยังไม่พร้อมก้าวออกไปลงทุนในต่างประเทศก็ควรปรับตัวเสริมสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจรองรับภาวะการแข่งขันที่น่าจะรุนแรงขึ้น สำหรับธุรกิจบริการของ SMEs ไทยที่มีโอกาสเผชิญการแข่งขันสูงขึ้นจากการเปิดเสรีบริการอาเซียน อาทิ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพและความงามเช่น สปา และการบำบัดอื่นๆ ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการการศึกษา สำหรับตลาดที่มีโอกาส ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา ในสาขาธุรกิจค้าปลีก/ก่อสร้าง มาเลเซีย/สิงคโปร์ ในกลุ่มธุรกิจสุขภาพ (สปาและการบำบัด) เป็นต้น
แสดงความคิดเห็น
เกิดข้อผิดพลาดใน Gadget นี้

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...