วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจหลังปรับ ครม.และการเข้าถึงแหล่งเงินทุน Growth SMEs Society – Tea talk

ฝ่ายส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์ จัดกิจกรรม Growth SMEs Society – Tea talk กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ตลอดจนแบ่งปัน แนวคิดการทำธุรกิจ ในบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง รวมทั้งยังได้รับฟังความรู้ในเรื่องแหล่งเงินทุน เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจ จากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงอัพเดตหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจอยากช่วยประชาสัมพันธ์ เพราะงานแบบนี้่น่าจะมีประโยชน์กับผู้ที่ต้องการต่อยอดธุรกิจ หาคู่คิด และคำปรึกษาจากผู้รู้

 http://register2.set.or.th/surveyonline2/TakeSurvey.asp?SurveyID=6KH9l351mm7MG2


โครงการ Growth SMEs Society – Tea talk

แนวคิด
     เนื่องด้วย InnobizMatching.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นโดยศูนย์พัฒนาธุรกิจตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เปิดให้บริการเมื่อกลางปี 2554 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่ข้อมูลของผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนหรือผู้ร่วมทุนที่สนใจ สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเรื่องการระดมทุนผ่านตลาดทุนและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

     เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์และผู้ประกอบการที่สนใจ จึงได้จัดกิจกรรมขึ้นโดยใช้ชื่อว่า Growth SMEs Society – Tea talk เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโอกาส ปัญหา/อุปสรรค การเข้าถึงแหล่งเงินทุน ตลอดจนความรู้ความเข้าใจที่มีต่อตลาดทุน รวมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกันในการดำเนินธุรกิจ ในบรรยากาศของการจัดกิจกรรมที่เป็นกันเอง


วัตถุประสงค์
     1.ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญของตลาดทุน แนวทางในการระดมทุน การบริหารกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ
     2.อัตเดตสถานการณ์ เหตุการณ์ที่น่าสนใจในขณะนั้น เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารความเสี่ยง
     3.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ มีเวทีในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แนวคิดและความพร้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
     4.สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ให้มีการติดต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการร่วมมือระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

กลุ่มเป้าหมาย
     CEO ของบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็กจำนวน 15-20 บริษัท เงื่อนไข
     1.เป็นสมาชิกเว็บไซต์ innobizmatching.org และ
     2.เป็นบริษัทที่ดำเนินกิจการไม่น้อยกว่า 2 ปี ทุนจดทะเบียนชำระแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ล้านบาท


กำหนดการ
Growth SMEs Society – Tea Talk ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ห้องประชุม 1104 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย09.0009.30 น.             ลงทะเบียน

09.30 09.40 น.             แนะนำและเข้าสู่กิจกรรม

09.4010.30 น.             บรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มทิศทางเศรษฐกิจหลังปรับ ครม.
                                    โดย ดร.ยรรยง ไทยเจริญ
                                          หัวหน้านักยุทธศาสตร์ กลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารแห่งประเทศไทย

10.3010.45 น.            รับประทานอาหารว่าง

10.45 12.00 น.             กิจกรรม Growth SMEs Society – Tea Talk

                                                - พบ GURU เพื่อไขข้อสงสัยในเรื่องของการหาแหล่งเงินทุนเพื่อมาต่อยอดธุรกิจ
                                                  โดย คุณสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม
                                                        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
                                                - ร่วม Sharing ความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจ แบ่งกันรวย ช่วยกันโต
                                                - สร้าง Networking ระหว่างกันเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

                                    ดำเนินกิจกรรมโดย คุณขวัญชนก วุฒิกุล
                                                              ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 90.5
                                   

------จบกิจกรรม------


** กิจกรรม Growth SMEs Society ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะมีส่วมร่วมในกิจกรรมดังกล่าว **

** อาจมีการเปลี่ยนแปลงวัน-เวลา และสถานที่ ได้ตามความเหมาะสม
แสดงความคิดเห็น

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...